Bước 1: Tải dự án laravel

composer create-project –prefer-dist laravel/laravel Authorization_Gate

Lưu ý : ở đây mình đang tải laravel bằng composer và tên của dự án là Authorization_Gate.

Bước 2: Cấu hình sử dụng laravel authentication

chạy lệnh php artisan serve và truy cập link : http://127.0.0.1:8000/ để xem thành quả

Bước 3: Migrate và seeder dữ liệu

Thêm trường type trong database/migrations/create_users :

public function up()
  {
    Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
      $table->id();
      $table->string('name');
      $table->string('email')->unique();
      $table->timestamp('email_verified_at')->nullable();
      $table->string('type')->default('user')
      $table->string('password');
      $table->rememberToken();
      $table->timestamps();
    });
  }

Thêm dữ liệu seeder cho bảng UserSeeder (php artisan make:seeder UserSeeder)

public function run()
  {
    DB::table('users')->insert([
      'name' => 'admin',
      'email' => 'admin@gmail.com',
      'type' => 'admin',
      'password' => Hash::make('123456789'),
    ]);
    DB::table('users')->insert([
      'name' => 'user',
      'email' => 'user@gmail.com',
      'type' => 'user',
      'password' => Hash::make('123456789'),
    ]);
    DB::table('users')->insert([
      'name' => 'manager',
      'email' => 'manager@gmail.com',
      'type' => 'manager',
      'password' => Hash::make('123456789'),
    ]);
  }

Khởi chạy bằng lệnh :  php artisan migrate:fresh –seed và xem thành quả :

Bước 4: Sử dụng Gate: để cấp quyền truy cập :

laravel

tại thư mục app/Providers/AuthServiceProvider.php thêm vào phương thức boot :

 Gate::define('permission',function($user){
      return $user->type === 'admin' || $user->type === 'manager' ;
    });

Hàm trên trả về kết quả đúng nếu user đăng nhập vào có kiểu type là admin hoặc manager.
Sử dụng middleware để lọc Gate:

Route::get('/home', 'HomeController@index')->name('home')->middleware(['can:permission']);

Bước 5: Chỉnh sửa views

a. vào views/ home.blade.php  và thêm vào <p>{{ Auth::user()->type}}</p> để biết user đang login vào thuộc kiểu nào;

@extends('layouts.app')
@section('content')
<div class="container">
  <div class="row justify-content-center">
    <div class="col-md-8">
      <div class="card">
        <div class="card-header">Dashboard</div>
        <div class="card-body">
          @if (session('status'))
            <div class="alert alert-success" role="alert">
              {{ session('status') }}
            </div>
          @endif
          <p> {{ Auth::user()->type }} logged in!</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
@endsection

b.tạo views/errors/403.blade.php để xem lỗi

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <h1 style="text-align: center">Bạn ko đủ quyền</h1> 
  <a class="dropdown-item" href="{{ route('logout') }}"
  onclick="event.preventDefault();
         document.getElementById('logout-form').submit();">
   {{ __('Logout') }}
  </a>
  <form id="logout-form" action="{{ route('logout') }}" method="POST" style="display: none;">
    @csrf
  </form>
</body>
</html>

Bước 6: Xem thành quả

a . login bằng tài khoản admin:laravel

b. login bằng tài khoản manager:

laravel

c. login bằng tài khoản user:

Author: Phan Thiên Hoàng

Đăng ký nhận bộ tài liệu học Java trên 2 trang giấy tại đây

Xem thêm: Java Coding Bootcamp là gì? Tổng quan về Java Coding Bootcamp