Bước 1: Tải dự án laravel

composer create-project –prefer-dist laravel/laravel Authorization_Gate

Lưu ý : ở đây mình đang tải laravel bằng composer và tên của dự án là Authorization_Gate.

Bước 2: Cấu hình sử dụng laravel authentication

chạy lệnh php artisan serve và truy cập link : http://127.0.0.1:8000/ để xem thành quả

Bước 3: Migrate và seeder dữ liệu

Thêm trường type trong database/migrations/create_users :

Thêm dữ liệu seeder cho bảng UserSeeder (php artisan make:seeder UserSeeder)

Khởi chạy bằng lệnh :  php artisan migrate:fresh –seed và xem thành quả :

Bước 4: Sử dụng Gate: để cấp quyền truy cập :

laravel

tại thư mục app/Providers/AuthServiceProvider.php thêm vào phương thức boot :

Hàm trên trả về kết quả đúng nếu user đăng nhập vào có kiểu type là admin hoặc manager.
Sử dụng middleware để lọc Gate:

Bước 5: Chỉnh sửa views

a. vào views/ home.blade.php  và thêm vào <p>{{ Auth::user()->type}}</p> để biết user đang login vào thuộc kiểu nào;

b.tạo views/errors/403.blade.php để xem lỗi

Bước 6: Xem thành quả

a . login bằng tài khoản admin:laravel

b. login bằng tài khoản manager:

laravel

c. login bằng tài khoản user:

Author: Phan Thiên Hoàng

Đăng ký nhận bộ tài liệu học Java trên 2 trang giấy tại đây

Xem thêm: Java Coding Bootcamp là gì? Tổng quan về Java Coding Bootcamp


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.