Luyện tập với cấu trúc if/else- xem video tại: https://drive.google.com/file/d/1QEUH_x8Lo4oBUWMXACBlXwL1WxlUuk9j/view

Mục tiêu

Luyện tập sử dụng cấu trúc if/else.

Mô tả- luyện tập với cấu trúc if/else

Sử dụng cấu trúc if…else, viết chương trình nhập vào một chuỗi câu trả lời cho câu hỏi “What is the “official” name of JavaScript?”. Nếu câu trả lời nhập vào là “ECMAScript”,  thì hiển thị thông báo: “Right!”, ngược lại hiển thị thông báo: “Didn’t know? ECMAScript!”

Lưu đồ

cấu trúc if/else

Để hoàn thành bài thực hành, bạn cần:

  • Đưa mã nguồn lên GitHub
  • Dán link của repository lên phần nộp bài trên CodeGymX

Hướng dẫn

Bước 1- Luyện tập sử dụng cấu trúc if/else: Tạo file ex01.html

Bước 2: Thêm thẻ <script> thực hiện viết các mã JavaScript

Bước 3: Khai báo biến value nhận giá trị được nhập vào từ hộp thoại

Bước 4: Sử dụng cấu trúc if…else kiểm tra giá trị của value

Bước 5: Thực thi chương trình. Quan sát kết quả.

Trên đây CodeGym đã cùng với bạn luyện tập sử dụng cấu trúc if…else. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!

Xem thêm: [Học nghề] Thực hành, Thực hành, Thực hành


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.