Phương thức trong C# là một nhóm các lệnh nhằm thực hiện một tác vụ nào đó, dùng phương thức để sử dụng lại code, dễ dàng kiểm tra và bảo trì ứng dụng. Phương thức có thể thuộc về một đối tượng lớp nào đó, hoặc không. Tuy nhiên khai báo phương thức thì phải khai báo trong một lớp.

Giả sử bạn cần tìm tổng các số nguyên từ 1 đến 10, từ 20 đến 37, và từ 35 đến 49. Bạn có thể viết mã như sau:

Nhìn đoạn mã trên ta thấy rằng việc tính tổng các số từ 1 đến 10, từ 20 đến 37 và từ 35 đến 49 là giống nhau, chỉ khác nhau giá trị đưa vào cho số nguyên đầu tiên và số nguyên cuối cùng. Việc này sẽ tốt hơn nếu chúng ta viết mã tính toán một lần và tái sử dụng lại. Chúng ta có thể làm vậy bằng cách tạo ra một phương thức và gọi nó.

Đoạn mã trên có thể được đơn giản như sau:

Phương thức là tập các câu lệnh được nhóm lại với nhau để thực hiện một thao tác. Chúng ta đã sử dụng một số phương thức như  Console.WriteLine(),Console.ReadLine(), Environment.Exit(0), new Random().Next()…. Các phương thức này được định nghĩa trong thư viện C#.

ĐỌC THÊM CÁC TÀI LIỆU, HƯỚNG DẪN HỌC LẬP TRÌNH C# KHÁC TẠI ĐÂY.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.