Tại sao chúng ta lại cần Lập trình Hướng Đối tượng? Mô hình Hướng Đối tượng thì giải quyết những vấn đề gì? Thế nào là một thiết kế Hướng Đối tượng tốt? Chúng ta cần phải làm gì để có một thiết kế tốt?

SOLID là bộ 5 nguyên lí thiết yếu mà bậc thầy lập trình Robert C. Martin khuyến nghị và cổ suý. SOLID vừa là chuẩn mực, vừa là mục đích mà các lập trình viên hướng đến. Hiểu được các nguyên lí này đã không phải là chuyện dễ, hiện thực được chúng trong các hệ thống lại càng khó hơn. Trong Live Stream này, chúng ta cũng sẽ bàn đến mối quan hệ giữa các khái niệm và kỹ thuật như: SOLID, Design Pattern, Refactoring, Clean Code, Automation Test… tất cả những khái niệm này, tưởng chừng như rời rạc, nhưng thực ra lại có mối quan hệ gắn bó rất mật thiết. Mỗi khái niệm, kỹ thuật đều có mục đích và nhiệm vụ riêng của nó, đóng góp chung vào chất lượng của sản phẩm.

 


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.