[Video] SOLID – Những nguyên lý sống còn

[Video] SOLID – Những nguyên lý sống còn

Tại sao chúng ta lại cần Lập trình Hướng Đối tượng? Mô hình Hướng Đối tượng thì giải quyết những vấn đề gì? Thế nào là một thiết kế Hướng Đối tượng tốt? Chúng ta cần phải làm gì để có một thiết kế tốt? SOLID là bộ 5 nguyên lí thiết yếu mà bậc thầy lập trình Robert C....
[Video] SOLID – Những nguyên lý sống còn

[Slide] SOLID – Những nguyên lí sống còn

Tại sao chúng ta lại cần Lập trình Hướng Đối tượng? Mô hình Hướng Đối tượng thì giải quyết những vấn đề gì? Thế nào là một thiết kế Hướng Đối tượng tốt? Chúng ta cần phải làm gì để có một thiết kế tốt? SOLID là bộ 5 nguyên lí thiết yếu mà bậc thầy lập trình Robert C....