[Thực hành] Truy vấn dữ liệu nâng cao

May 4, 2020 | Bài thực hành, Blog | 0 comments

Mục tiêu

Truy vấn dữ liệu nâng cao- Luyện tập sử dụng WHERE với AND và OR.

Mô tả- Truy vấn dữ liệu nâng cao

Sử dụng CSDL bán hàng có sẵn, hiển thị các dữ liệu với nhiều điều kiện khác nhau

Hướng dẫn nộp bài:

  • Up code lên github
  • Paste link github vào phần nộp bài

Các bước thực hiện

Sử dụng AND

Quan sát 2 bảng product và productlines trong cơ sở dữ liệu classicmodels.

truy vấn dữ liệu nâng cao

Bây giờ nếu muốn hiển thị ra các sản phẩm có giá lớn hơn 56.76 và số lượng trong kho lớn hơn 10 sử dụng truy vấn như sau:

select productCode, productName, buyprice, quantityInStock from products
where buyprice > 56.76 and quantityInStock > 10

Kết quả trả về:

Bây giờ, nếu bạn muốn lấy productcode, productname và buyprice từ bảng products, textdescription từ bảng productlines với điều kiện giá mua nằm trong khoảng từ 56.76 đến 95.59. Bạn cần chọn dữ liệu từ cả hai bảng và đối chiếu các hàng bằng cách so sánh cột productline từ bảng sản phẩm với cột productline từ bảng productlines dưới dạng truy vấn sau:

SELECT productCode,productName, buyprice, textDescription
FROM products
INNER JOIN productlines
ON products.productline = productlines.productline
WHERE buyprice > 56.76 AND buyprice < 95.59

Kết quả trả về:

Sử dụng OR

Bây giờ nếu muốn hiển thị ra các sản phẩm có loại sản phẩm là Classic Cars hoặc nhà cung cấp là ‘Min Lin Diecast’ sử dụng truy vấn như sau:

select productCode, productName, buyprice, quantityInStock, productVendor, productLine 
from products 
where productLine = 'Classic Cars' or productVendor = 'Min Lin Diecast'

Kết quả trả về:

Trong bài tập này, bạn đã luyện tập:

  • Truy vấn với lệnh AND
  • Truy vấn với lệnh OR

Trên đây CodeGym đã cùng với bạn luyện tập sử dụng WHERE với AND và OR. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BẠN MUỐN HỌC LẬP TRÌNH?

GỌI NGAY 

098 953 44 58

Nhận tư vấn, định hướng 1-1

Điền và gửi thông tin cá nhân để được tư vấn miễn phí về các chương trình học.

9 + 9 =