Mục tiêu

Tạo và xoá CSDL trên PHPMyAdmin.

Luyện tập các thao tác tạo và xóa CSDL.

Mô tả- Tạo và xoá CSDL trên PHPMyAdmin

Tạo và xóa CSDL sử dụng PhpMyAdmin.

tạo và xóa CSDL sử dụng dòng lệnh.

Hướng dẫn tạo và xoá CSDL trên PHPMyAdmin

Hướng dẫn tạo CSDL

Chúng ta có thể sử dụng 1 trong 3 cách sau để tạo một CSDL mới:

Cách 1: Tạo CSDL sử dụng PHPMyAdmin

Các bước để tạo CSDL sử dụng PHPMyAdmin:

1. Đăng nhập vào PHPMyAdmin

2. Chọn mục “Databases”

3. Nhập tên của CSDL mới

4. Nhấn nút “Create”

Như vậy là CSDL mới đã được tạo, nhưng CSDL này vẫn còn trống (chưa có bảng nào), do đó chúng ta thấy có thông báo là “No tables found in datase”.

Cách 2: Tạo CSDL sử dụng câu lệnh SQL trên PHPMyAdmin

Các bước để tạo CSDL sử dụng câu lệnh SQL trên PHPMyAdmin:

1. Đăng nhập vào PHPMyAdmin

2. Đi đến mục “SQL”

3. Nhập câu lệnh tạo CSDL:

4. Nhấn nút “Go”

Tạo và xoá CSDL trên PHPMyAdmin

Cách 3: Tạo CSDL sử dụng Terminal

Các bước tạo CSDL sử dụng Terminal:

1. Mở cửa sổ Terminal

2. Mở công cụ Command-Line của MySQL

Lựa chọn -u cho phép chỉ định tên tài khoản đăng nhập vào MySQL, trong trường hợp này là homestead. Lựa chọn -p cho phép nhập vào mật khẩu của tài khoản đăng nhập.

3. Tạo CSDL với câu lệnh SQL

Tạo và xoá CSDL trên PHPMyAdmin

Lưu ý: không quên thêm dấu chấm phẩy (;) ở cuối mỗi câu lệnh để kết thúc câu lệnh đó. Nhấn Enter để thực thi câu lệnh.

Hướng dẫn xoá CSDL

Chúng ta có thể sử dụng 1 trong 3 cách sau để xoá CSDL đã tạo trước đó.

Cách 1: Xoá CSDL sử dụng PHPMyAdmin

Các bước thực hiện:

1. Đăng nhập PHPMyAdmin

2. Đi đến mục “Databases”

3. Chọn CSDL muốn xoá

4. Nhấn vào nút “Drop”

5. Nhấn nút “OK” để xác nhận

Tạo và xoá CSDL trên PHPMyAdmin

Lưu ý: Chúng ta phải rất cẩn thận với thao tác xoá CSDL bởi vì tất cả các dữ liệu trong CSDL này sẽ bị mất nếu không được sao lưu trước đó.

Cách 2: Xoá CSDL bằng câu lệnh SQL trên PHPMyAdmin

Các bước thực hiện:

1. Đăng nhập và PHPMyAdmin

2. Đi đến mục “SQL”

3. Nhập câu lệnh SQL để xoá CSDL:

4. Nhấn nút “Go” để thực thi câu lệnh xoá CSDL

Tạo và xoá CSDL trên PHPMyAdmin

Lưu ý: Chúng ta phải rất cẩn thận với thao tác xoá CSDL bởi vì tất cả các dữ liệu trong CSDL này sẽ bị mất nếu không được sao lưu trước đó.

Cách 3: Xoá CSDL sử dụng Terminal

Các bước thực hiện:

1. Mở cửa sổ Terminal

2. Mở ứng dụng Command-line của MySQL

3. Gõ câu lệnh SQL để xoá CSDL

Tạo và xoá CSDL trên PHPMyAdmin

Lưu ý:

  • không quên thêm dấu chấm phẩy (;) ở cuối mỗi câu lệnh để kết thúc câu lệnh đó. Nhấn Enter để thực thi câu lệnh.
  • Chúng ta phải rất cẩn thận với thao tác xoá CSDL bởi vì tất cả các dữ liệu trong CSDL này sẽ bị mất nếu không được sao lưu trước đó.

Trên đây CodeGym đã cùng với bạn luyện tập các thao tác tạo và xóa CSDL. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.