Mục tiêu

Luyện tập sử dụng mảng, vòng lặp để hiển thị danh sách khách hàng.

Mô tả- hiển thị danh sách khách hàng

Xây dựng một trang web để hiển thị thông tin khách hàng từ một danh sách có sẵn. Tạo trang index.php chứa một danh sách khách hàng gồm tên, ngày sinh, địa chỉ, ảnh.

Giao diện mô phỏng có thể hiển thị như sau:

Hiển thị danh sách khách hàng

Các bước thực hiện 

Bước 1: Tạo file index.php, sử dụng mã html để tạo bảng hiển thị danh sách khách hàng trong bảng gồm các cột: STT, Tên, Ngày sinh, Địa chỉ, Ảnh.

Mã html sau hiển thị bảng với tiêu đề, nhưng chưa có dữ liệu:

Bước 2: Khai báo mảng chứa danh sách khách hàng.

Mảng có tên là $customerlist gồm key là thứ tự khách hàng, value là một mảng gồm tên, ngày sinh, địa chỉ, ảnh của từng khách hàng. Mảng này lưu dữ liệu gồm 5 khách hàng.

Bước 3: Xử lý hiển thị danh sách.

Dùng vòng lặp foreach để duyệt mảng $customerlist. Với $key là chỉ số lần lượt 1, 2, 3, … $values là các giá trị của từng $key đang được duyệt.

Cụ thể lần thứ nhất duyệt:

Tương tự với lần duyệt 2, 3, 4, 5.

Để lấy ra được từng giá trị của values ta coi values như một mảng, lấy giá trị theo key trong mảng đó. Cụ thể để lấy tên dùng values[‘ten’], ngày sinh: values[‘ngaysinh’] …

Bước 4: Chạy chương trình. Kết quả hiển thị như yêu cầu.

Qua bài tập trên bạn đã luyện tập được:

  • Khai báo mảng đa chiều
  • Duyệt mảng đa chiều với vòng lặp foreach

Mã nguồn mẫu: https://github.com/codegym-vn/customer-list

Trên đây CodeGym đã cùng với bạn luyện tập sử dụng mảng, vòng lặp. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.