Trang chủ » Blog » [Thực hành] Hiển thị danh sách khách hàng

[Thực hành] Hiển thị danh sách khách hàng

bởi CodeGym | 26/12/2023 17:15 | Bài thực hành | Blog

Mục tiêu

Luyện tập sử dụng mảng, vòng lặp để hiển thị danh sách khách hàng.

Mô tả- hiển thị danh sách khách hàng

Xây dựng một trang web để hiển thị thông tin khách hàng từ một danh sách có sẵn. Tạo trang index.php chứa một danh sách khách hàng gồm tên, ngày sinh, địa chỉ, ảnh.

Giao diện mô phỏng có thể hiển thị như sau:

Hiển thị danh sách khách hàng

Các bước thực hiện 

Bước 1: Tạo file index.php, sử dụng mã html để tạo bảng hiển thị danh sách khách hàng trong bảng gồm các cột: STT, Tên, Ngày sinh, Địa chỉ, Ảnh.

Mã html sau hiển thị bảng với tiêu đề, nhưng chưa có dữ liệu:

<!DOCTYPE html>
<html>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<style>
table {
  border-collapse: collapse;
  width: 100%;
}
th, td {
  padding: 8px;
  text-align: left;
  border-bottom: 1px solid #ddd;
}
</style>
<body>
 <table border="0">
 <caption><h1>Danh sách khách hàng</h1></caption>
 <tr>
  <th>STT</th>
  <th>Tên</th>
  <th>Ngày sinh</th>
  <th>Địa chỉ</th>
  <th>Ảnh</th>
 </tr>
 </table>
</body>
</html>

Bước 2: Khai báo mảng chứa danh sách khách hàng.

Mảng có tên là $customerlist gồm key là thứ tự khách hàng, value là một mảng gồm tên, ngày sinh, địa chỉ, ảnh của từng khách hàng. Mảng này lưu dữ liệu gồm 5 khách hàng.

<?php
$customerlist = array(
  "1" => array("ten" => "Mai Văn Hoàn", 
         "ngaysinh" => "1983-08-20", 
         "diachi" => "Hà Nội", 
         "anh" => "images/img1.jpg"),
  "2" => array("ten" => "Nguyễn Văn Nam", 
         "ngaysinh" => "1983-08-20", 
         "diachi" => "Bắc Giang", 
         "anh" => "images/img2.jpg"),
  "3" => array("ten" => "Nguyễn Thái Hòa", 
         "ngaysinh" => "1983-08-21", 
         "diachi" => "Nam Định", 
         "anh" => "images/img3.jpg"),
  "4" => array("ten" => "Trần Đăng Khoa", 
         "ngaysinh" => "1983-08-22", 
         "diachi" => "Hà Tây", 
         "anh" => "images/img4.jpg"),
  "5" => array("ten" => "Nguyễn Đình Thi", 
         "ngaysinh" => "1983-08-17", 
         "diachi" => "Hà Nội", 
         "anh" => "images/img5.jpg")
  );
?>

Bước 3: Xử lý hiển thị danh sách.

Dùng vòng lặp foreach để duyệt mảng $customerlist. Với $key là chỉ số lần lượt 1, 2, 3, … $values là các giá trị của từng $key đang được duyệt.

<?php
  foreach($customerlist as $key => $values){
   echo "<tr>";
   echo "<td>".$key."</td>";
   echo "<td>".$values['ten']."</td>";
   echo "<td>".$values['ngaysinh']."</td>";
   echo "<td>".$values['diachi']."</td>";
   echo "<td><image src ='".$values['anh']."' width = '60px' height ='60px'/></td>";
   echo "</tr>";
  }
?>

Cụ thể lần thứ nhất duyệt:

$key = 1, values = array("ten" => "Mai Văn Hoàn", 
             "ngaysinh" => "1983-08-20",
             "diachi" => "Hà Nội", 
             "anh" => "images/img1.jpg").

Tương tự với lần duyệt 2, 3, 4, 5.

Để lấy ra được từng giá trị của values ta coi values như một mảng, lấy giá trị theo key trong mảng đó. Cụ thể để lấy tên dùng values[‘ten’], ngày sinh: values[‘ngaysinh’] …

Bước 4: Chạy chương trình. Kết quả hiển thị như yêu cầu.

Qua bài tập trên bạn đã luyện tập được:

 • Khai báo mảng đa chiều
 • Duyệt mảng đa chiều với vòng lặp foreach

Mã nguồn mẫu: https://github.com/codegym-vn/customer-list

Trên đây CodeGym đã cùng với bạn luyện tập sử dụng mảng, vòng lặp. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!

Download - Giáo trình thuật toán

15 + 9 =

Tags:

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BẠN MUỐN HỌC LẬP TRÌNH?

GỌI NGAY

098 953 44 58

Đăng ký tư vấn lộ trình học lập trình

Đăng ký tư vấn, định hướng lộ trình học và giải đáp các thắc mắc về ngành nghề – Miễn phí – Online.

8 + 12 =

TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM
TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM