Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách viết test service trong Spring Boot bằng cách sử dụng Mockito

Trước hết chúng ta tạo CategoryRepository và CategoryService như sau:

Sau khi tạo xong 2 class như trên chúng ta bắt đầu tiến hành test Service trong Spring Boot

Trước hết chúng ta sẽ tạo một class có tên là CategoryServiceTest trong đó có phương thức init() với annoutation @BeforeEach

Ở hình trên chúng ta khai báo một biến categoryRepository là một Mock Object bằng cách sử dụng phương thức tĩnh mock của Mockito

Sau khi đã thực hiện xong các bước trên chúng ta tiến hành việc test, ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn test phương thức findAll()

Ở hình trên để test phương thức này chúng ta sẽ phải khai báo một list category mà service trả về và lấy kích thước danh sách đó so sánh với kích thước mình mong muốn là 1 bằng assertThat()

Author: Nguyễn Minh Quân

Đăng ký nhận bộ 150 thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành IT tại đây


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.