Mục tiêu

Hiển thị thông tin thú nuôi- nắm bắt được về component data binding trong Angular.

Mô tả- hiển thị thông tin thú nuôi

Tạo ứng dụng hiển thị thông tin về pet  và cho phép người dùng cập nhật thông tin như tên, hình ảnh.

Hướng dẫn

Bước 1: Khởi tạo project với Angular CLI (nếu đã có project thì có thể bỏ qua)

Bước 2: Khởi tạo một component mới trong project và đặt tên là pet

Bước 3: Tạo mới các thuộc tính và hàm để update lưu trữ và hiển thị thông tin của pet trong class:

Bước 4: Tạo phần HTML markup bao gồm:

Bước 5: Chạy ứng dụng với ng serve để xem kết quả.

hiển thị thông tin thú nuôi

Mã nguồn tham khảo: https://github.com/codegym-vn/angular-training/tree/master/angular-overview/src/app

Trên đây CodeGym đã cùng với bạn luyện tập về component data binding trong Angular. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.