Mục đích

Luyện tập tìm giá trị lớn nhất trong mảng, tạo mảng, thao tác với mảng.

Mô tả- tìm giá trị lớn nhất trong mảng

Viết một chương trình JavaScript để tìm giá trị lớn nhất ở mảng cho trước.

Để hoàn thành bài thực hành, học viên cần:

  • Đưa mã nguồn lên GitHub.
  • Dán link của repository lên phần nộp bài trên CodeGymX.

Hướng dẫn

Bước 1: Khai báo mảng x và khởi tạo giá trị ban đầu cho mảng

Bước 2: Khai báo biến max để lưu giá trị lớn nhất mặc định là phần tử đầu tiên trong mảng

Bước 3: Khai báo biến index mặc định gán giá trị 0 để lưu chỉ số của phần tử lớn nhất 

Bước 4: Dùng vòng lặp duyệt toàn bộ mảng x từ phần tử tiếp theo đến hết mảng. Kiểm tra nếu một phần tử trong mảng x có giá trị lớn hơn max thì gáb max chính là phần tử đó và gán index bằng vị trí của phần tử đó.

Bước 5: In ra phần tử lớn nhất và vị trí của nó trong mảng

Bước 6: Thực thi chương trình. Quan sát kết quả.

Trên đây CodeGym đã cùng với bạn luyện tập tạo mảng, thao tác với mảng. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.