Luyện tập với cấu trúc switch-case- xem video tại: https://drive.google.com/file/d/1fDRq77DfcDS20YV9jG9j2R_dLLg6semP/view

Mục tiêu

Luyện tập sử dụng cấu trúc switch-case.

Mô tả- luyện tập với cấu trúc switch-case

Để hoàn thành bài thực hành, học viên cần:

  • Đưa mã nguồn lên GitHub
  • Dán link của repository lên phần nộp bài trên CodeGymX

Bài 1: Viết lại cấu trúc if sau thành cấu trúc switch

Hướng dẫn

Bài 2: Viết lại cấu trúc if sau thành cấu trúc switch

Hướng dẫn

Bài 3: Sử dụng cấu trúc if…else, nhập vào một số, kiểm tra giá trị của số nhập vào

  • Nếu số đó lớn hơn 0 hiển thị 1
  • Còn lại nếu số đó nhỏ hơn 0 thì hiển thị -1
  • Còn lại hiển thị 0

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo file sign.html

Bước 2: Khai báo biến value nhận giá trị đầu vào từ hộp thoại, mặc định không nhập gì value = 0

Bước 3: Viết khối if…else..if

Bước 4: Thực thi chương trình. Nhập giá trị 0, -5, 5. Quan sát kết quả nhận được

Bước 5: Thay thế cấu trúc if bằng cấu trúc switch…case. Làm lại các bước như trên.

Trên đây CodeGym đã cùng với bạn luyện tập sử dụng cấu trúc switch-case. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!

Xem thêm: [Học nghề] Thực hành, Thực hành, Thực hành


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.