[Thực hành] Luyện tập với cấu trúc if…else…if

Apr 13, 2020 | Bài thực hành, Blog | 0 comments

Luyện tập với cấu trúc if…else…if – xem video tại: https://drive.google.com/file/d/1GoJR6qB5BSAJy60scLnJLMZPojm-rTOK/view

Mục tiêu

Luyện tập sử dụng cấu trúc if…else…if

Mô tả- luyện tập với cấu trúc if…else…if

Viết chương trình kiểm tra đăng nhập hệ thống của người dùng theo yêu cầu sau

Yêu cầu người dùng nhập tên từ bàn phím.

 • Nếu tên nhập vào là Admin thì yêu cầu nhập mật khẩu.
  • Nếu mật khẩu là TheMaster thì in ra chuỗi Welcome.
  • Nếu mật khẩu nhập vào là null in ra chuỗi Canceled.
  • Còn lại in ra chuỗi Wrong password.
 • Nếu tên nhập vào là null in ra chuỗi canceld.
 • Còn lại in ra chuỗi “I don’t know you”

Để hoàn thành bài thực hành, bạn cần:

 • Đưa mã nguồn lên GitHub
 • Dán link của repository lên phần nộp bài trên CodeGymX

Hướng dẫn 

Bước 1: Tạo file login.html

Bước 2: Thêm thẻ <script> thực hiện viết các mã JavaScript

<!DOCTYPE html>
<html>

<body>
  <script>
  //code vào đây
  </script>
</body>

</html>

Bước 3: Tạo biến userName nhận giá trị nhập vào từ hộp thoại

let userName = prompt("Who's there?", '');

Bước 4: Kiểm tra giá trị của userName

if (userName == 'Admin') {
  //code vào đây
} else if (userName == null) {
  alert('Canceled');
} else {
  alert("I don't know you");
}

Bước 5: Nếu userName là “Admin”. Khai báo biến pass nhận giá trị nhập vào từ hộp thoại.

let pass = prompt('Password?', '');

Bước 6: Kiểm tra pass

if (pass == 'TheMaster') {
  alert('Welcome!');
} else if (pass == null) {
  alert('Canceled.');
} else {
  alert('Wrong password');
}

Bước 7: Thực thi chương trình. Quan sát kết quả.

Trên đây CodeGym đã cùng với bạn luyện tập sử dụng cấu trúc if…else…if. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!

Xem thêm: [Học nghề] Thực hành, Thực hành, Thực hành

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BẠN MUỐN HỌC LẬP TRÌNH?

GỌI NGAY 

098 953 44 58

Nhận tư vấn, định hướng 1-1

Điền và gửi thông tin cá nhân để được tư vấn miễn phí về các chương trình học.

3 + 7 =