Xem video hướng dẫn hiển thị đầu ra tại: https://drive.google.com/file/d/1KHPtny5l32VlCSHnyOiKm3Sm-6UZJ_so/view

Mục tiêu

Luyện tập hiển thị các thông báo dưới nhiều cách khác nhau

Mô tả- Hiển thị đầu ra

Trong phần này, chúng ta sẽ luyện tập các cách khác nhau để quan sát kết quả khi thực thi mã JavaScript.

Hướng dẫn

Bài tập 1: Hiển thị kết quả sử dụng hàm alert():

<button type="button" onclick="showMessage();">Click Me!</button>
<script>
 function showMessage(){
     alert('Xin chào!');
 }
</script>

Bài tập 2: Hiển thị kết quả sử dụng thẻ HTML:

<div id="messageDiv"></div>
<button type="button" onclick="showMessage();">Click Me!</button>
<script>
 function showMessage(){
     document.getElementById('messageDiv').innerHTML = 'Xin chào!';
 }
</script>

Bài tập 3: Hiển thị kết quả sử dụng hàm document.write():

<button type="button" onclick="showMessage();">Click Me!</button>
<script>
 function showMessage(){
     document.write('Xin chào!');
 }
</script>

Bài tập 4: Hiển thị kết quả sử dụng hàm console.log():

<button type="button" onclick="showMessage();">Click Me!</button>
<script>
 function showMessage(){
     console.log('Xin chào!');
 }
</script>

Lưu ý: Bật màn hình console của trình duyệt để có thể xem được kết quả hiển thị.

Để hoàn thành bài thực hành, bạn cần:

  • Đưa mã nguồn lên GitHub
  • Dán link của repository lên phần nộp bài trên CodeGymX

Xem thêm: Học Coding Bootcamp tại Việt Nam ở đâu để đi định cư tại Mỹ