Bài 12: Lớp trừu tượng abstract trong PHP OOP

1. Lớp trừu tượng abstract

Nếu bạn đã từng học qua lập trình hướng đối tượng một ngôn ngữ bất kỳ khác như C++, Java thì abstract khá quen thuộc và trong PHP đây cũng là một tính chất của lập trình hướng đối tượng. Nhưng nó không được xếp vào tính chất quan trọng, tính chất này giống như tính kế thừa theo tầm nhìn bề ngoài.

Lớp Abstract sẽ định nghĩa các hàm (phương thức) mà từ đó các lớp con sẽ kế thừa nó và Overwrite lại (tính đa hình). Tất cả các phương thức của lớp abstract đều phải được khai báo là abstract và phải ở mức protected và public, không được ở mức private. Lớp Abstract có thể có thuộc tính nhưng thuộc tính không được khai báo là abstract và bạn không thể khởi tạo một biến của lớp Abstract được.

Để khai báo một lớp Abstract ta dùng cú pháp sau:

ảnh minh họa

2. Hàm và lớp final

Lớp Final là lớp được khai báo là lớp cuối cùng, không một lớp nào có thể kế thừa nó. Tương tự như hàm Final trong Abstract hoặc trong kế thừa chỉ để gọi sử dụng, không được viết lại (Override).  Các bạn xem ví dụ sau đây và thông qua phần ghi chú tôi đã giải thích.
Ví dụ lớp final:

Ví dụ hàm final: