HTML là gì?

HTML là gì?

Tìm hiểu về HTML HTML là ngôn ngữ được dùng để tạo ra trang web. Trình duyệt web nhận tài liệu HTML từ máy chủ web hoặc từ bộ nhớ cục bộ và hiển thị tài liệu thành các trang web đa phương tiện. Một tài liệu HTML được hình thành bởi các phần tử HTML (HTML Elements)...