Mục tiêu

Các hàm thông dụng trong SQL

Luyện tập sử dụng các hàm trong SQL.

Mô tả- Các hàm thông dụng trong SQL

Hoàn thành Phần 3: Aggregate Functions của khoá học SQL trên CodeCademy: https://www.codecademy.com/learn/learn-sql

Đọc thêm: Những câu hỏi phỏng vấn về Spring