Mục tiêu

Triển khai interface ‘Comparable’- Luyện tập thiết kế và triển khai interface.

Điều kiện- Triển khai interface ‘Comparable’

Biết cách thiết kế và triển khai interface.

Mô tả- Triển khai interface ‘Comparable’

Sử dụng interface Comparable và triển khai phương thức compareTo() để hỗ trợ so sánh “hơn, kém, bằng” các đối tượng của các lớp hình học. Sử dụng sort() để triển khai compareTo() , viết một chương trình sử dụng phương thức sort() để kiểm thử compareTo().

Hướng dẫn

Bước 1: Lớp Circle: Tạo mới một tệp với tên Circle.php

Bước 2:  interface Comparable: Tạo mới tệp với tên Comparable.php

Bước 3: Tạo một lớp ComparableCircle kế thừa lớp Circle, triển khai interface Comparable:

Bước 4: chương trình chạy thử ComparableCircleMain: Tạo mới tệp với tên ComparableCircleMain.php

Chạy chương trình và quan sát kết quả.

Mã nguồn tham khảo: https://github.com/codegym-vn/php-interface-comparable

Trên đây CodeGym đã cùng với bạn luyện tập thiết kế và triển khai interface. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.