[Thực hành] Lớp hình chữ nhật- Codegym.vn

Apr 23, 2020 | Bài thực hành, Blog | 0 comments

Mục tiêu

Lớp hình chữ nhật- Luyện tập định nghĩa lớp, tạo đối tượng và sử dụng các phương thức của đối tượng.

Điều kiện:

 • Biết cách khai báo lớp (thuộc tính, phương thức)
 • Biết cách khởi tạo đối tượng
 • Biết cách sử dụng các phương thức của đối tượng

Mô tả- Lớp hình chữ nhật

Trong phần này, chúng ta sẽ phát triển một ứng dụng để tính diện tích và chu vi của hình chữ nhật. Ứng dụng được thiết kế theo mô hình Hướng Đối tượng.

Lớp Hình chữ nhật có các thuộc tính: width (chiều rộng), height (chiều cao), phương thức khởi tạo không tham số và có 2 tham số, các phương thức: getArea() (tính diện tích), getPerimeter() (tính chu vi) và display() (hiển thị).

Sau đây là biểu đồ lớp:

Lớp hình chữ nhật

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo lớp Rectangle, khai báo các thuộc tính (properties), định nghĩa các phương thức khởi tạo (__construct).

class Rectangle
{
 public $width;
 public $height;

 public function __construct($width, $height)
 {
   $this->width = $width;
   $this->height = $height;
 }
}

Bước 2: Định nghĩa các phương thức getArea(), getPerimeter(), display()

//tinh dien tich
public function getArea()
{
 return $this->width * $this->height;
}

//tinh chu vi
public function getPerimeter()
{
 return (($this->width + $this->height) * 2);
}

public function display()
{
 return "Rectangle{" . "width=" . $this->width . ", height=" . $this->height . "}";
}

Bước 3: Tạo file index.php để thực thi chương trình

Bước 4: Khởi tạo một đối tượng thuộc lớp Rectangle với phương thức khởi tạo chứa 2 tham số width, height

$width = 10;
$height = 20;
$rectangle = new Rectangle($width, $height);

Bước 5: Gọi các phương thức của lớp Rectangle thông qua đối tượng rectangle đã tạo để hiển thị các thông số của hình chữ nhật

echo $rectangle->width; // 0utput: 10
echo $rectangle->height; // 0utput: 20

$rectangle->height = 30;
$rectangle->width = 20;

echo $rectangle->height; // 0utput: 30
echo $rectangle->width; // 0utput: 20
echo $rectangle->getPerimeter(); // 0utput: 100
echo $rectangle->getArea(); // Output: 600
echo ("Your Rectangle". $rectangle->display());

Mã nguồn mẫu: https://github.com/codegym-vn/php_oop_rectangle

Trên đây CodeGym đã cùng với bạn luyện tập định nghĩa lớp, tạo đối tượng và sử dụng các phương thức của đối tượng. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BẠN MUỐN HỌC LẬP TRÌNH?

GỌI NGAY 

098 953 44 58

Nhận tư vấn, định hướng 1-1

Điền và gửi thông tin cá nhân để được tư vấn miễn phí về các chương trình học.

12 + 1 =