Mục tiêu

Luyện tập sử dụng thuộc tính static để đếm số lượng đối tượng của một lớp

Mô tả- Đếm số lượng đối tượng của một lớp

Trong phần này, chúng ta sẽ khai báo một lớp Application, và đếm xem đã có bao nhiêu đối tượng của lớp Application đã được sinh ra.

Hướng dẫn

Mã nguồn lớp Application:

Kết quả hiển thị:

Trong ví dụ trên, biến $count là một biến static, được sử dụng để đếm số lượng các đối tượng được sinh ra.

Bên trong hàm __construct(), biến $count được tăng lên 1 đơn vị, có nghĩa là biến $count sẽ tăng thêm khi có đối tượng mới được tạo ra.

Ở kịch bản bên dưới, số lượng các đối tượng của lớp Application được in ra lần lượt sẽ là 0, 1, 2.

Trên đây CodeGym đã cùng với bạn luyện tập sử dụng thuộc tính static. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.