Mục tiêu

Luyện tập sử dụng form, phương thức POST/GET để tạo chức năng đăng nhập.

Mô tả ứng dụng- Chức năng đăng nhập

Xây dựng một trang web với chức năng đăng nhập và hiển thị lời chào nếu đăng nhập thành công. Tạo trang index.php chứa một form đăng nhập. Tên đăng nhập và mật khẩu được cố định sẵn là admin và admin. Khi nhập đúng tên và mật khẩu thì hiển thị lời chào Welcome admin to website.; Nếu nhập không đúng thì hiển thị thông báo Login Error.

Các bước thực hiện

Bước 1: Tạo tệp index.php, sử dụng mã HTML để tạo form đăng nhập như hình.

chức năng đăng nhập

Mã HTML có thể là như sau:

Bước 2: Trong thẻ form xác định phương thức gửi dữ liệu là POST.

Bước 3: Xử lý đăng nhập

Kiểm tra nếu $_SERVER[“REQUEST_METHOD”] là POST thì lấy thông tin username và password nhập vào từ form và lưu vào các biến $username$password.

  • Kiểm tra nếu $username và $password có giá trị là “admin” và “admin” thì hiển thị thông báo “Welcome $username to website”.
  • Còn lại hiển thị lỗi “Login Error”.

Đoạn mã xử lý đăng nhập:

Trong đoạn mã trên:

$_POST[“username”] và $_POST[“password”] được dùng để lấy giá trị từ form do người dùng nhập vào. Các tên username và password là trùng với thuộc tính name của các thẻ input.

Bước 4: Chạy chương trình

  • Đăng nhập với username và password là admin/admin và quan sát kết quả.
  • Đăng nhập với username và password bất kỳ và quan sát kết quả.
  • Thay POST bằng GET chạy lại chương trình và so sánh kết quả.

Lưu ý: Nếu quan sát trên URL, sẽ có sự khác nhau:

  • URL với POST: http://localhost/index.php
  • URL với GET: http://localhost/index_GET.php?username=admin&password=admin

Vậy khi phương thức HTTP GET được sử dụng với form, các tham số sẽ được hiển thị trên URL khi form được truyền đi. Khi đó các tham số này sẽ được lưu vào mảng $_GET. Biến $_GET là mảng chứa các cặp khóa/giá trị cho dữ liệu được truyền theo yêu cầu HTTP. Biến $_GET là biến toàn cục, do đó nó có thể được truy cập ở bất cứ đâu trong mã PHP.

Tương tự với phương thức HTTP POST, tuy nhiên với GET thì giá trị của các tham số sẽ được hiển thị trên URL truyền đi, còn POST thì không.

Qua bài tập trên bạn đã luyện tập:

  • Xử lý với form trong PHP
  • Quan sát hoạt động của phương thức POST và GET
  • Sử dụng biến toàn cục $_SERVER với tham số REQUEST_METHOD

Mã nguồn mẫu: https://github.com/codegym-vn/simple_login

Demo: http://demo.codegym.vn/lamp/1/simple_login/

Trên đây CodeGym đã cùng với bạn luyện tập sử dụng form, phương thức POST/GET. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.