Mục đích

Luyện tập tạo và sử dụng lớp- xây dựng lớp Hình Tròn.

Mô tả- xây dựng lớp Hình Tròn

Hãy xây dựng lớp hình tròn theo sơ đồ lớp sau:

Lớp Circle (hình tròn) gồm:

 • Thuộc tính:
  • bán kính (radius) sẽ nhận vào giá trị dạng số thực
  • màu sắc (color) sẽ nhận vào giá trị dạng chuỗi.
 • Phương thức:
  • Circle() là phương thức khởi tạo để tạo đối tượng không tham số.
  • getRadius() là phương thức trả về bán kính của hình tròn
  • getArea() là phương thức trả về diện tích hình tròn theo công thức S = Math.PI * radius * radius

Để hoàn thành bài thực hành, bạn cần:

 • Đưa mã nguồn lên GitHub
 • Dán link của repository lên phần nộp bài trên CodeGymX

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo lớp Circle với phương thức khởi tạo có 1 tham số truyền vào

Bước 2: Xây dựng phương thức trả về bán kính của hình tròn

Bước 3: Xây dựng phương thức tính diện tích hình tròn

Bước 4: Sử dụng lớp vừa tạo. Tạo đối tượng hình tròn với bán kính là 2

Bước 5: Truy cập phương thức của lớp hình tròn vừa tạo và gán cho các biến radius, area

Bước 6: Hiển thị bán kính và diện tích

Bước 7: Chạy chương trình. Quan sát kết quả.

Tạo đối tượng Hình tròn khác, với bán kính có giá trị khác nhau. Thực hiện lại các bước 4, 5, 6, 7 để xem kết quả trả về.

Trên đây CodeGym đã cùng với bạn luyện tập định nghĩa hàm và gọi hàm. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.