Mục đích

Luyện tập tạo và sử dụng lớp- xây dựng lớp Date.

Mô tả- xây dựng lớp Date

Hãy xây dựng lớp Date theo sơ đồ lớp sau:

Lớp MyDate gồm:

 • Thuộc tính:
  • day (ngày) sẽ nhận vào giá trị dạng số nguyên
  • month (tháng) sẽ nhận vào giá trị dạng số nguyên
  • year (năm) sẽ nhận vào giá trị dạng số nguyên
 • Phương thức:
  • Date(day, month, year) là phương thức khởi tạo để tạo đối tượng với 3 tham số.
  • getDay(), getMonth(), getYear() là phương thức trả về ngày, tháng, năm
  • setDay(), setMonth(), setYear() là phương thức thiết đặt lại giá trị mới cho ngày tháng năm

Để hoàn thành bài thực hành, bạn cần:

 • Đưa mã nguồn lên GitHub
 • Dán link của repository lên phần nộp bài trên CodeGymX

Hướng dẫn

Bước 1: Xây dựng lớp MyDate với phương thức khởi tạo có 3 tham số truyền vào

Bước 2: Xây dựng phương thức trả về ngày, tháng, năm

Bước 3: Xây dựng phương thức thiết đặt lại giá trị các thuộc tính day, month, year

Bước 4: Sử dụng lớp vừa tạo. Tạo đối tượng date với ngày:2, tháng:2, năm: 2007:

Bước 5: Truy cập phương thức của lớp date như sau:

Bước 6: Hiển thị ngày, tháng, năm:

Bước 7: Chạy chương trình. Quan sát kết quả.

Bước 8: Gọi phương thức để thay đổi ngày, tháng, năm của đối tượng date vừa tạo ra thành ngày mùng 10/10/2019 sau đó hiển thị lại:

Bước 9: Cài đặt thêm phương thức setDate() để thiết đặt lại ngày, tháng, năm cho đối tượng MyDate và phương thức toString() để trả về chuỗi ngày tháng năm theo định dạng dd/mm/yyyy.

Bước 10: Gọi 2 phương thức vừa xây dựng.

Trên đây CodeGym đã cùng với bạn luyện tập và sử dụng lớp. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.