Mục tiêu

Luyện tập định nghĩa tạo và gọi hàm.

Mô tả- tạo và gọi hàm

Sử dụng hàm confirm để nhận thông tin đầu vào và đưa ra quyết định dựa trên những thông tin đó.

Để hoàn thành bài thực hành, bạn cần:

  • Đưa mã nguồn lên GitHub
  • Dán link của repository lên phần nộp bài trên CodeGymX

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo hàm processConfirm

Hàm này đánh giá giá trị có trong đối số answer. Nếu giá trị của biến answer là true đồng nghĩa với việc người dùng chọn OK, hàm sẽ tạo biến result và gán giá trị cho biến result là chuỗi “Excellent.  We’ll play a nice game of chess.””. Nếu giá trị của biến answer là false, đồng nghĩa với việc người dùng chọn Cancel, hàm sẽ vẫn tạo biến result nhưng gán giá trị cho biến result là chuỗi “Maybe later then.””. Bất kể biến answer lưu giá trị gì, hàm processConfirm trả về biến result cho hàm gọi bằng câu lệnh return bên trong hàm.

Bước 2: Tạo hộp thoại xác nhận, gọi hàm processConfirm() và hiển thị kết quả

Hàm confirm() nhận vào một đối số duy nhất, đó là nội dung thông báo để hiện thị trong hộp thoại. Chỉ có một lưu ý với hàm confirm() bạn nên đặt nội dung thông báo theo dạng câu hỏi hoặc thông điệp cho phép người dùng lựa chọn. Nếu người dùng không đưa vào lựa chọn nào hãy thay thế bằng hàm alert().

Mã nguồn hoàn chỉnh như sau:

Bước 3: Chạy chương trình, quan sát kết quả.

Trên đây CodeGym đã cùng với bạn luyện tập định nghĩa hàm và gọi hàm. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.