Mục đích

Luyện tập tạo mảng, thao tác với mảng.

Mô tả- đảo ngược các phần tử trong mảng

Viết một chương trình JavaScript thực hiện đảo ngược các giá trị trong một mảng đã cho. Không sử dụng phương thức reverse()

Ví dụ mảng gồm các phần tử:

[-3,5,1,3,2,10];

Sau khi gọi hàm reverse() mảng trên sẽ đảo ngược thành: 10,2,3,1,5,-3

Để hoàn thành bài thực hành, bạn cần:

 • Đưa mã nguồn lên GitHub
 • Dán link của repository lên phần nộp bài trên CodeGymX

Hướng dẫn

Bước 1: Khai báo mảng x và khởi tạo các phần tử trong mảng:

let x = [-3, 5, 1, 3, 2, 10];

Bước 2: Khai báo biến first và gán giá trị bằng 0. Biến này để duyệt từ phần tử đầu tiên trong mảng.

let first = 0;

Bước 3: Khai báo biến last và gán giá trị bằng độ dài mảng trừ 1. Biến này để duyệt phần tử cuối cùng trong mảng.

let last = x.length - 1;

Bước 4: Dùng vòng lặp chạy với điều kiện first < last, trong quá trình lặp đổi chỗ phần tử đầu tiên và cuối cùng cho nhau. Sau đó tăng biến first lên 1 để duyệt phần tử tiếp theo, giảm last đi một.

while (first < last) {
  let b = x[first];
  x[first] = x[last];
  x[last] = b;
  first++;
  last--;
}

Bước 5: In ra mảng sau khi đảo ngược

document.write(x);

Bước 6: Thực thi chương trình. Quan sát kết quả.

Trên đây CodeGym đã cùng với bạn luyện tập đảo ngược các phần tử trong mảng. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!