Sử dụng vòng lặp while – xem video tại: https://drive.google.com/file/d/1tKwIXHtsKEoW6RvdIc-pCOAVt3EKZau_/view

Bài 1: Viết chương trình nhận vào một số từ hộp thoại, việc nhập kết thúc khi người dùng nhập vào giá trị -1. Mỗi giá trị nhập được sẽ được hiển thị ra và thực hiện tính tổng các giá trị đó.

Hướng dẫn

Bước 1: Khai báo biến num để lưu giá trị nhập vào từ hộp thoại.

Bước 2: Khai báo biến total = 0, lưu tổng.

Bước 3: Phân tích vòng lặp

Điều kiện vòng lặp thực hiện: num != -1

Bước 4: Viết mã phần thân vòng lặp

Bước 5: Hiển thị tổng

Bước 6: Thực thi chương trình. Quan sát kết quả

===================

Bài 2: Viết chương hình hiển thị thẻ <hr> theo độ rộng từ 1 đến 100. Kết quả sẽ được hiển thị như hình

Luyện tập sử dụng vòng lặp while

Hướng dẫn

Bước 1: Phân tích vòng lặp

Điều kiện vòng lặp thực hiện: Độ rộng thẻ hr <= 100

Vòng lặp thực hiện thế nào: Hiển thị thẻ hr với độ rộng bắt đầu từ 1 đến 100.

Bước 2: Viết vòng lặp

Bước 3: Chạy chương trình. Quan sát kết quả.

Trên đây CodeGym đã cùng với bạn luyện tập sử dụng vòng lặp while. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!

Xem thêm: P1 – Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt Flutter cho Windows


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.