Trang chủ » Blog » [Thực hành] Ứng dụng Từ điển đơn giản

[Thực hành] Ứng dụng Từ điển đơn giản

bởi CodeGym | 26/12/2023 17:15 | Bài thực hành | Blog

Mục tiêu

Luyện tập sử dụng mảng, form, câu lệnh điều kiện và vòng lặp để tạo ứng dụng Từ điển đơn giản.

Mô tả bài toán- Ứng dụng Từ điển đơn giản

Xây dựng một trang web để tra cứu từ Anh – Việt (với các từ – nghĩa của từ cho sẵn trong một mảng). Tạo trang index.php chứa một form tra cứu từ. Nếu tìm thấy từ thì hiển thị nghĩa bằng tiếng việt. Nếu không tìm thấy thì hiển thị thông báo không tìm thấy.

Các bước thực hiện

Bước 1: Tạo file index.php, sử dụng mã html để tạo form tra cứu từ Anh – Việt như hình.

ứng dụng từ điển đơn giản

Mã HTML có thể như sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <head>
    <style> 
    input[type=text] {
      width: 300px;
      font-size: 16px;
      border: 2px solid #ccc; 
      border-radius: 4px;
      padding: 12px 10px 12px 10px;
    }
    #submit {
      border-radius: 2px;
      padding: 10px 32px;
      font-size: 16px;
    }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h2>Từ Điển Anh - Việt</h2>
    <form>
     <input type="text" name="search" placeholder="Nhập từ cần tìm"/>
     <input type = "submit" id = "submit" value = "Tìm"/>
    </form>
  </body>
  </html>

Bước 2: Quy định thuộc tính method của thẻ form là POST.

Bước 3: Xử lý tìm từ.

– Tạo mảng chứa danh sách các từ có sẵn:

$dictionary = array("hello"=>"xin chào", "how"=>"thế nào", "book"=>"quyển vở", "computer"=>"máy tính");

Trong mảng này: array là hàm để tạo mảng. Với hello, how, book, computer là các key; xin chào, thế nào, quyển vở, máy tính là các giá trị ứng với từng key.

Ký hiệu => được sử dụng để xác định key ứng với từng value. Mỗi một cặp key, value được phân cách nhau bởi dấu phẩy.

Lưu ý: Trong trường hợp của bài tập này, danh sách các từ được định nghĩa sẵn với rất ít từ. Trong thực tế, danh sách từ này rất nhiều và thường được lưu trữ vào trong các Cơ sở dữ liệu lớn.

– Kiểm tra nếu $_SERVER[“REQUEST_METHOD”] là POST thì:

 • Lấy giá trị từ nhập vào từ form: $searchword = $_POST[“search”];
 • Tạo biến $flag gán mặc định bằng 0, tức là không tìm thấy từ.
 • Duyệt toàn bộ từ trong mảng.
  • Kiểm tra nếu từ nhập trùng với từ có trong danh sách tạo sẵn. Nếu có từ hiển thị từ đó và nghĩa của từ vừa tìm được.
  • Gán biến $flag = 1 (từ đã tìm thấy).
 • Sau khi kết thúc lặp. Kiểm tra nếu $flag == 0 thì hiển thị “Không tìm thấy từ cần tra”.

Đoạn mã xử lý tìm từ:

<?php
$dictionary = array(
  "hello"=>"xin chào", 
  "how"=>"thế nào", 
  "book"=>"quyển vở", 
  "computer"=>"máy tính");

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
 $searchword = $_POST["search"]; 
 $flag = 0;
 foreach($dictionary as $word => $description) {
   if($word == $searchword){
    echo "Từ: " . $word . ". <br/>Nghĩa của từ: " . $description;
    echo "<br/>";
    $flag = 1;
   }
 } 

 if($flag == 0){
   echo "Không tìm thấy từ cần tra.";
 }
}
?>

Trong vòng lặp foreach($dictionary as $word => $description):

 • foreach, as là các từ khóa tạo thành cú pháp duyệt mảng.
 • $dictionary là tên mảng chứa bộ từ và nghĩa của từ.
 • $word là key để duyệt từng phần tử trong mảng.
 • $description là value của từng key trong mảng.

Bước 4: Chạy chương trình

– Nhập một từ có trong danh sách và quan sát kết quả

– Nhập một từ bất kỳ không có trong danh sách và quan sát kết quả

– Thay POST bằng GET chạy lại chương trình và so sánh kết quả.

Trong bài tập trên, bạn đã luyện tập:

 • Xử lý form, phương thức POST/GET trong PHP
 • Sử dụng câu lệnh điều kiện if
 • Tạo mảng chứa 2 phần từ key (từ), value (nghĩa của từ)
 • Duyệt mảng với vòng lặp foreach

Demo: http://demo.codegym.vn/lamp/2/dictionary

Mã nguồn mẫu: https://github.com/codegym-vn/simple-dictionary

Trên đây CodeGym đã cùng với bạn luyện tập sử dụng mảng, form, câu lệnh điều kiện và vòng lặp. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!

Download - Giáo trình thuật toán

15 + 3 =

Tags:

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BẠN MUỐN HỌC LẬP TRÌNH?

GỌI NGAY

098 953 44 58

Đăng ký tư vấn lộ trình học lập trình

Đăng ký tư vấn, định hướng lộ trình học và giải đáp các thắc mắc về ngành nghề – Miễn phí – Online.

7 + 2 =

TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM
TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM