Luyện tập làm việc với biến và toán tử.

Mô tả- Khai báo và sử dụng biến

Trong phần này, chúng ta sẽ luyện tập làm việc với biến và toán tử

Để hoàn thành bài thực hành, bạn cần:

  • Đưa mã nguồn lên GitHub
  • Dán link của repository lên phần nộp bài trên CodeGymX

Hướng dẫn

Bước 1: Khai báo các biến thuộc các kiểu khác nhau, gán giá trị cho chúng và in ra tài liệu HTML.

Biến i kiểu số nguyên, có giá trị là 10

Biến f kiểu số thực, có giá trị là 20.5

Biến b kiểu logic, có giá trị là true

Biến s kiểu chuỗi, có giá trị là “Hà Nội”.

Sử dụng hàm document.write() để viết kết quả ra màn hình.

let f = 20.5
let b = true
let s = 'Hà Nội'

document.write('i = ' + i)
document.write('<br/>')
document.write('f = ' + f)
document.write('<br/>')
document.write('b = ' + b)
document.write('<br/>')
document.write('s = ' + s)

Bước 2: Viết một đoạn mã Javascript, khai báo biến width chứa giá trị độ rộng của hình chữ nhật, biến height chứa giá trị chiều cao của hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích của hình chữ nhật đó.

let width = 20
let height = 10
let area = width * height
document.write('Area = ' + area)

Bước 3: Dùng hàm prompt() để nhập 2 số từ bàn phím, lưu vào 2 biến là a và b. Kiểm tra xem a có phải là bội số của b hay không (tức là a có chia hết cho b hay không). Hiển thị kết quả ra màn hình bằng cách sử dụng hàm alert().

Trên đây CodeGym đã cùng với bạn luyện tập làm việc với biến và toán tử. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!

Xem thêm: PHP trên 2 trang giấy- tài liệu miễn phí từ CodeGym