Trang chủ » Blog » [Thực hành] Hệ các đối tượng hình học

[Thực hành] Hệ các đối tượng hình học

bởi CodeGym | 26/12/2023 17:15 | Bài thực hành | Blog

Mục tiêu

Hệ các đối tượng hình học- Luyện tập triển khai cơ chế kế thừa trong OOP.

Mô tả- Hệ các đối tượng hình học

Trong phần này, chúng ta phát triển một ứng dụng hỗ trợ tính các thông số: diện tích, chu vi, thể tích của các hình như: hình tròn, hình trụ, hình chữ nhật, hình vuông.

Mỗi loại hình sẽ có các thuộc tính và phương thức tương ứng với loại hình đó. Mối quan hệ giữa các loại hình được thể hiện trong biểu đồ lớp dưới đây:

Hệ các đối tượng hình học

Hướng dẫn

Bước 1: Định nghĩa lớp Shape

Tạo file với tên Shape.php, bên trong chúng ta sẽ viết code để định nghĩa lớp hình học.

Mã PHP:

class Shape{
  public $name;

  public function __construct($name)
  {
    $this->name = $name;
  }

  public function show(){
    return "I am a shape. My name is $this->name";
  }
}

Bước 2: Định nghĩa lớp Circle, kế thừa từ lớp Shape

Tạo file với tên Cricle.php, bên trong chúng ta sẽ viết code định nghĩa lớp hình tròn được kế thừa các thuộc tính và phương thức từ lớp hình học.

Mã PHP:

include_once ('Shape.php');
class Circle extends Shape {
 public $radius;

 public function __construct($name, $radius)
 {
   parent::__construct($name);
   $this->radius = $radius;
 }

 public function calculateArea(){
   return pi() * pow($this->radius, 2);
 }

 public function calculatePerimeter(){
   return pi() * $this->radius * 2;
 }
}

Bước 3: Định nghĩa lớp Cylinder, kế thừa từ lớp Circle

Tạo file với tên Cylinder, bên trong chúng ta sẽ viết code để định nghĩa lớp hình trụ bao gồm các thuộc tính, phương thức riêng đặc trưng và kế thừa các thuộc tính và phương thức từ lớp hình tròn.

Mã PHP:

include_once ('Circle.php');
class Cylinder extends Circle {
 public $height;

 public function __construct($name, $radius, $height)
 {
   parent::__construct($name, $radius);
   $this->height = $height;
 }

 public function calculateArea()
 {
   return parent::calculateArea() * 2 + parent::calculatePerimeter() * $this->height;
 }

 public function calculateVolume(){
   return parent::calculateArea() * $this->height;
 }
}

Bước 4: Định nghĩa lớp Rectangle, kết thừa từ lớp Shape

Tạo file với tên Rectangle.php, bên trong chúng ta sẽ viết code định nghĩa lớp hình tròn được kế thừa các thuộc tính và phương thức từ lớp hình học.

Mã PHP:

include_once ('Shape.php');
class Rectangle extends Shape{
 public $width;
 public $height;

 public function __construct($name, $width, $height)
 {
   parent::__construct($name);
   $this->width = $width;
   $this->height = $height;
 }

 public function calculateArea(){
   return $this->height * $this->width;
 }

 public function calculatePerimeter(){
   return ($this->height + $this->width) * 2;
 }
}

Bước 5: Định nghĩa lớp Square, kết thừa từ lớp Rectangle

Tạo file với tên Square.php, bên trong chúng ta sẽ viết code định nghĩa lớp hình tròn được kế thừa các thuộc tính và phương thức từ lớp hình chữ nhật.

Mã PHP:

include_once ('Rectangle.php');
class Square extends Rectangle{
 public function __construct($name, $width)
 {
 parent::__construct($name, $width, $width, $width);
 }
}

Bước 6: Tạo các đối tượng, gọi các phương thức và quan sát kết quả

 • Tạo một hình tròn, tính diện tích và chu vi của hình tròn đó
 • Tạo một hình trụ, tính diện tích, chu vi và thể tích của hình trụ đó
 • Tạo một hình chữ nhật, tính diện tích và chu vi của hình chữ nhật đó
 • Tạo một hìnhh vuông, tính diện tích và chu vi của hình vuông đó
include_once ('Circle.php');
include_once ('Cylinder.php');
include_once ('Rectangle.php');
include_once ('Square.php');

$circle = new Circle('Circle 01', 3);
echo 'Circle area: ' . $circle->calculateArea() . '<br />';
echo 'Circle perimeter: ' . $circle->calculatePerimeter() . '<br />';

$cylinder = new Cylinder('Cylinder 01', 3 , 4);
echo 'Cylinder area: ' . $cylinder->calculateArea() . '<br />';
echo 'Cylinder perimeter: ' . $cylinder->calculatePerimeter() . '<br />';

$rectangle = new Rectangle('Rectangle 01', 3 , 4);
echo 'Rectangle area: ' . $rectangle->calculateArea() . '<br />';
echo 'Rectangle perimeter: ' . $rectangle->calculatePerimeter() . '<br />';

$square = new Square('Square 01', 4 , 4, 4);
echo 'Rectangle area: ' . $square->calculateArea() . '<br />';
echo 'Rectangle perimeter: ' . $square->calculatePerimeter() . '<br />';

Link code tham khảo: https://github.com/codegym-vn/php-shape

Trên đây CodeGym đã cùng với bạn luyện tập triển khai cơ chế kế thừa trong OOP. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!

Tags:

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BẠN MUỐN HỌC LẬP TRÌNH?

GỌI NGAY

098 953 44 58

Đăng ký tư vấn lộ trình học lập trình

Đăng ký tư vấn, định hướng lộ trình học và giải đáp các thắc mắc về ngành nghề – Miễn phí – Online.

2 + 6 =

TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM
TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM