Trang chủ » Blog » Mảng một chiều trong C#

Mảng một chiều trong C#

bởi CodeGym | 26/12/2023 15:36 | Blog

Giới thiệu chung

Mảng là một tập hợp các phần tử có cùng kiểu dữ liệu.

Thông thường bạn sẽ phải lưu trữ một số lượng lớn các giá trị trong quá trình thực hiện một chương trình. Giả sử, ví dụ, bạn cần phải đọc 100 số, tính trung bình của chúng, và tìm ra có bao nhiêu con số trên mức trung bình. Chương trình của bạn lần đầu tiên đọc các con số và tính trung bình của chúng, sau đó so sánh mỗi con số với mức trung bình để xác định xem nó có ở trên mức trung bình hay không. Để hoàn thành nhiệm vụ này, tất cả các số phải được lưu trữ trong các biến. Bạn phải khai báo 100 biến và lặp lại nhiều lần viết mã gần như giống hệt nhau 100 lần. Viết một chương trình theo cách này sẽ không thực tế. Vì vậy, làm thế nào để bạn giải quyết vấn đề này?

Một cách tiếp cận hiệu quả, có tổ chức là cần thiết. C# và hầu hết các ngôn ngữ cấp cao khác cung cấp một cấu trúc dữ liệu được gọi là mảng,  mà ở đó lưu trữ một tập các phần tử có cùng một kiểu dữ liệu. Trong trường hợp hiện tại, bạn có thể lưu trữ tất cả 100 số vào một mảng và truy cập chúng thông qua một biến mảng.

Trong phần này giúp chúng ta tìm hiểu về mảng một chiều và các thao tác với mảng một chiều.

Mảng một chiều

Một khi mảng được tạo, kích thước của nó là cố định. Một biến tham chiếu mảng được sử dụng để truy cập các phần tử trong một mảng gọi là chỉ số.

Một mảng được sử dụng để lưu trữ một tập dữ liệu, nhưng thường thì chúng ta thấy hữu ích hơn khi nghĩ về một mảng như một tập hợp các biến cùng loại. Thay vì khai báo biến riêng lẻ, chẳng hạn như number0, number1,. . . , và number99, bạn khai báo một biến mảng là numbers và sử dụng numbers[0], numbers[1], …. và numbers[99] để biểu diễn từng biến riêng lẻ.

Khai báo mảng một chiều

Để sử dụng một mảng trong một chương trình, bạn phải khai báo một biến để tham chiếu tới mảng và xác định kiểu dữ liệu của các phần tử trong mảng. Đây là cú pháp để khai báo một biến mảng:

kiểu_dữ_liệu[] tên_mảng

kiểu_dữ _liệu có thể là bất cứ kiểu dữ liệu nào (int, double, char, string, object …) và tất cả các phần tử trong mảng phải có cùng một kiểu dữ liệu. Ví dụ, đoạn mã sau khai báo biến myList tham chiếu tới mảng các phần tử có kiểu dữ liệu số thực (double):

double[] myList;

Tạo mảng một chiều

Không giống như các khai báo cho các biến kiểu dữ liệu nguyên thuỷ (primitive data type), khai báo biến mảng không cấp phát bất kỳ không gian nào trong bộ nhớ cho mảng đó. Nó tạo ra chỉ một vị trí lưu trữ để tham chiếu đến một mảng.

Nếu một biến không chứa một tham chiếu đến một mảng, giá trị của biến là null. Bạn không thể gán các phần tử cho một mảng trừ khi nó đã được tạo ra.

Sau khi một biến mảng được khai báo, bạn có thể tạo một mảng bằng cách sử dụng toán tử new và gán tham chiếu cho biến với cú pháp sau:

tên_mảng= new kiểu_dữ_liệu[kích_thước];

Câu lệnh này làm hai việc: (1) Tạo một mảng bằng cách sử dụng new kiểu_dữ_liệu[kích_thước]; (2) Gán tham chiếu của mảng vừa được tạo ra cho biến tên_mảng.

Khai báo biến mảng, tạo mảng, và gán tham chiếu của mảng vào biến có thể kết hợp trong một câu lệnh như sau:

kiểu_dữ_liệu[] tên_mảng = new kiểu_dữ_liệu[kích_thước];

Ví dụ:

double[] myList = new double[10];

Câu lệnh này khai báo một biến mảng myList, tạo ra một mảng gồm 10 phần tử kiểu số thực (double) và gán tham chiếu cho myList. Để gán giá trị cho các phần tử trong mảng, sử dụng cú pháp:

 tên_mảng[index] = giá_trị; 

Ví dụ, đoạn mã sau dùng để khởi tạo các giá trị cho các phần tử trong mảng.

myList[0] = 5.6;
myList[1] = 4.5;
myList[2] = 3.3;
myList[3] = 13.2;
myList[4] = 4.0;
myList[5] = 34.33;
myList[6] = 34.0;
myList[7] = 45.45;
myList[8] = 99.993;
myList[9] = 11123;

Mảng này được minh hoạ trong hình 1.

double[] myList = new double[10];
Mảng một chiều

Hình 1: Mảng myList gồm 10 phần tử có giá trị kiểu số thực (double) và số nguyên (int) và được đánh chỉ số từ 0 đến 0.

Chú ý:

Một biến mảng lưu trữ một mảng thực sự chứa một tham chiếu đến mảng đó. Nói đúng ra, một biến mảng và mảng là khác nhau, nhưng hầu hết sự phân biệt này có thể bị bỏ qua. Vì vậy, có thể nói chính xác rằng, myList là một mảng, myList là một biến có chứa một tham chiếu đến một mảng gồm mười phần tử kiểu số thực (double).

Kích thước của mảng và giá trị mặc định

Khi không gian cho một mảng được cấp phát, kích thước mảng phải được cung cấp để xác định số lượng các thành phần có thể được lưu giữ trong đó. Không thể thay đổi kích thước của mảng sau khi mảng được tạo. Kích thước có thể thu được bằng cách sử dụng tên_mảng.Length. Ví dụ: myList.Length là 10.

Khi một mảng được tạo, các phần tử của nó được gán giá trị mặc định là 0 cho các kiểu dữ liệu số nguyên thủy, \0 cho kiểu char, và false đối với các kiểu bool.

Truy xuất các phần tử trong mảng

Các phần tử mảng được truy cập thông qua chỉ số. Chỉ số mảng bắt đầu từ 0, điều này có nghĩa là khoảng truy cập các phần tử trong mảng từ 0 đến tên_mảng.Length-1. Ví dụ trong Hình 1, myList chứa 10 giá trị double và chỉ số được đánh từ 0 đến 9.

Mỗi phần tử trong mảng được truy xuất thông qua chỉ số mảng với cú pháp như sau:

tên_mảng [index];

Ví dụ, myList [9] biểu diễn cho phần tử cuối cùng trong mảng myList.

Chú ý:

Một số ngôn ngữ lập trình sử dụng dấu ngoặc đơn () để tham chiếu đến một phần tử mảng như myList(9), nhưng trong C# sử dụng dấu ngoặc vuông [], như myList[9].

Biến chỉ số được sử dụng giống như một biến thông thường. Ví dụ, đoạn mã sau cộng giá trị của phần tử myList[0] và myList[1] và gán cho phần tử myList[2]

myList[2] = myList[0] + myList[1];

Sử dụng vòng lặp để gán giá trị cho các phần tử trong mảng 0 cho myList[0], 1 cho myList[1], . . . , và 9 cho myList[9]:

for (int i = 0; i < myList.Length; i++) {
   myList[i] = i;
}

Khởi tạo mảng

Các giá trị trong mảng có thể được khởi tạo tại thời điểm khai báo. Cú pháp như sau:

kiểu_dữ_liệu [] tên_mảng = {value0, value1, ..., valuek};

Ví dụ:

double[] myList = {1.9, 2.9, 3.4, 3.5};

Khai báo, tạo và khởi tạo mảng myList gồm 4 phần tử, lệnh trên tương đương với lệnh khai báo sau:

double[] myList = new double[4];
myList[0] = 1.9;
myList[1] = 2.9;
myList[2] = 3.4;
myList[3] = 3.5;

Chú ý

Toán tử new không được sử dụng trong cú pháp khởi tạo mảng. Khi khởi tạo các phần tử trong mảng, bạn cần phải theo thứ tự khai báotạo và khởi tạo trên cùng một câu lệnh. Nếu bỏ qua phần nào thì sinh lỗi cú pháp. Sau đây là một ví dụ sai về khởi tạo mảng:

double[] myList;
myList = {1.9, 2.9, 3.4, 3.5};

ĐỌC THÊM CÁC TÀI LIỆU, HƯỚNG DẪN HỌC LẬP TRÌNH C# KHÁC TẠI ĐÂY.

Download - Giáo trình thuật toán

15 + 6 =

Tags:

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BẠN MUỐN HỌC LẬP TRÌNH?

GỌI NGAY

098 953 44 58

Đăng ký tư vấn lộ trình học lập trình

Đăng ký tư vấn, định hướng lộ trình học và giải đáp các thắc mắc về ngành nghề – Miễn phí – Online.

8 + 13 =

TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM
TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM