Để trở thành một lập trình viên mảng web thì ngoài việc phải nhớ và thành thạo...