Để học lập trình cơ bản không phải là một điều khó. Nhưng học như thế...