[Video] Design Pattern – Những công thức vàng trong thiết kế phần mềm

[Slide] Design Pattern – Những công thức vàng trong thiết kế

Chúng ta đã bàn về Clean Code và SOLID, đã biết về các lợi ích của chúng. Câu hỏi quan trọng còn lại là: Làm thế nào để có Clean Code và SOLID? Câu trả lời sẽ liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả văn hoá, thói quen, trình độ năng lực, các kỹ thuật và công...