Bài giảng lập trình

[Video] Autmation Testing & TDD – Lập trình viên hiện đại cần biết kiểm thử

Lập trình viên hiện đại, không chỉ cần biết viết mã, mà còn phải làm chủ rất nhiều các kỹ năng khác, chẳng hạn như phân tích, thiết kế, giao tiếp, vận hành… và kể cả kiểm thử. Tại sao lại như thế? LiveStream lần này sẽ đề cập đến một chuyên môn có vẻ là mới mẻ đối với...

[Video] Học lập trình – Những cách làm đúng

Đối với bất cứ việc gì, nếu có cách làm tốt thì hiệu quả sẽ cao, ngược lại thì sẽ rất vất vả. Việc học nói chung, và việc học lập trình nói riêng cũng vậy. Nếu không biết cách học, chúng ta sẽ rất vất vả, lâu đạt được thành quả, mất động lực, không hạnh phúc, không tự...

[Video] Code Refactoring – Thay đổi nhỏ, lợi ích lớn

Code Refactoring (Tái cấu trúc mã nguồn) là những kỹ thuật sắp xếp lại mã nguồn để chúng trở nên tốt hơn mà không làm ảnh hưởng tới hành vi của hệ thống đối với bên ngoài. Có rất nhiều kỹ thuật refactoring khác nhau, mỗi kỹ thuật đôi khi chỉ làm thay đổi một chút nho...

[CodeGym’s Tutorial Video] Bài 1.6: Kế thừa

[CodeGym's Tutorial Video] Bài 1.6: Kế thừa Bài 1.6: Kế thừa này chúng ta sẽ tìm hiểu về 1 trong 4 đặc trưng quan trọng của lập trình hướng đối tượng (OOP). Mục tiêu: Trình bày được cơ chế kế thừa Triển khai được cơ chế kế thừa giữa các lớp Biểu diễn được mối quan hệ...

[CodeGym’s Tutorial Video] Bài 1.5: Gói và phương thức Static

[CodeGym's Tutorial Video] Bài 1.5: Gói và phương thức Static Video này chúng ta sẽ tìm hiểu về Package và từ khóa Static Mục tiêu: Trình bày được khái niệm Package Định nghĩa được các Package Sử dụng được các lớp trong Package khác Trình bày được từ khóa Static Sử...

[Tutorial Video] Bài 1.4: Lớp và đối tượng trong Java

[Tutorial Video] Bài 1.4: Lớp và đối tượng trong Java Video này chúng ta sẽ tìm hiểu về lớp và đối tượng trong Java. Mục tiêu: Tìm hiểu về cú pháp khai báo lớp và khởi tạo đối tượng Truy xuất đến các thành phần của đối tượng trong Java Đăng ký nhận bộ tài liệu học...

[Tutorial Video] Bài 1.3: Mảng trong Java

[Tutorial Video] Bài 1.3 Mảng trong Java Video này chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp khai báo và sử dụng mảng trong Java Mục tiêu: Khai báo được mảng trong Java Truy xuất được các phần tử của mảng trong Java Duyệt mảng bằng vòng lặp Đăng ký nhận bộ tài liệu học Java tại...

[Tutorial Video] Bài 1.1: Java Basic Syntax

  [Tutorial Video] Bài 1.1: Cú pháp java căn bản Mục tiêu Trình bày các kiểu dữ liệu  Khai báo và sử dụng được biến  Sử dụng được các toán tử  Sử dụng được câu lệnh if-else  Sử dụng được câu lệnh switch-case...

[Tutorial Video] Bài 1.2: Java Loops

  [Tutorial Video] Bài 1.2: Vòng lặp trong Java Mục tiêu Sử dụng được câu lệnh for Sử dụng được câu lệnh foreach Sử dụng được câu lệnh while Sử dụng được câu lệnh do-while Sử dụng được câu lệnh break Sử dụng được câu lệnh continue Đăng ký nhận bộ tài liệu học...

Exit mobile version