Bài giảng lập trình

[Video] Autmation Testing & TDD – Lập trình viên hiện đại cần biết kiểm thử

Lập trình viên hiện đại, không chỉ cần biết viết mã, mà còn phải làm chủ rất nhiều các kỹ năng khác, chẳng hạn như phân tích, thiết kế, giao tiếp, vận hành… và kể cả kiểm thử. Tại sao lại như thế? LiveStream lần này sẽ đề cập đến một chuyên môn có vẻ là mới mẻ đối với...

[Video] Học lập trình – Những cách làm đúng

Đối với bất cứ việc gì, nếu có cách làm tốt thì hiệu quả sẽ cao, ngược lại thì sẽ rất vất vả. Việc học nói chung, và việc học lập trình nói riêng cũng vậy. Nếu không biết cách học, chúng ta sẽ rất vất vả, lâu đạt được thành quả, mất động lực, không hạnh phúc, không tự...

[Video] Code Refactoring – Thay đổi nhỏ, lợi ích lớn

Code Refactoring (Tái cấu trúc mã nguồn) là những kỹ thuật sắp xếp lại mã nguồn để chúng trở nên tốt hơn mà không làm ảnh hưởng tới hành vi của hệ thống đối với bên ngoài. Có rất nhiều kỹ thuật refactoring khác nhau, mỗi kỹ thuật đôi khi chỉ làm thay đổi một chút nho...
[CodeGym’s tutorial video] Bài 1.21: SQL Query (Câu lệnh truy vấn SQL)

[CodeGym’s tutorial video] Bài 1.21: SQL Query (Câu lệnh truy vấn SQL)

[CodeGym's tutorial video] Bài 1.21: SQL Query (Câu lệnh truy vấn SQL) Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về câu lệnh truy vấn và các toán tử được sử dụng trong câu lệnh truy vấn SQL Mục tiêu: Sử dụng được câu lệnh WHERE Sử dụng được toán tử AND, OR, NOT Sử dụng được...

[CodeGym’s tutorial video] Bài 1.20: Các câu lệnh CRUD trong SQL

[CodeGym’s tutorial video] Bài 1.20: Các câu lệnh CRUD trong SQL

[CodeGym's tutorial video] Bài 1.20: Các câu lệnh CRUD trong SQL Trong bài 1.20 này chúng ta sẽ tìm hiểu các câu lệnh liên quan đến việc quản lý dữ liệu trong SQL. Các câu lệnh này là phần cơ bản để có thể xây dựng được các tính năng CRUD phổ biến trong các ứng dụng...

[CodeGym’s tutorial video] Bài 1.19: CRUD

[CodeGym’s tutorial video] Bài 1.19: CRUD

[CodeGym's tutorial video] Bài 1.19: CRUD Trong bài 1.19 này chúng ta sẽ tìm hiểu về các thao tác rất quan trọng và phổ biến trong hầu hết các ứng dụng phần mềm đó là các thao tác liên quan đến quản lý dữ liệu. Chúng ta thường nói đến thuật ngữ CRUD để nói đến những...

[CodeGym’s tutorial video] Bài 1.18: Khởi tạo cơ sở dữ liệu

[CodeGym’s tutorial video] Bài 1.18: Khởi tạo cơ sở dữ liệu

[CodeGym's tutorial video] Bài 1.18: Khởi tạo cơ sở dữ liệu Trong bài 1.18: này chúng ta sẽ tìm hiểu về khởi tạo cơ sở dữ liệu trong thực tế Mục tiêu Trình bày được các ràng buộc trong CSDL Trình bày được ý nghĩa của khóa chính Tạo được khóa chính trong một bảng Tạo...

[CodeGym’s tutorial video] Bài 1.17: Thiết kế cơ sở dữ liệu

[CodeGym’s tutorial video] Bài 1.17: Thiết kế cơ sở dữ liệu

[CodeGym's tutorial video] Bài 1.17: Thiết kế cơ sở dữ liệu Trong bài 1.17 này chúng ta sẽ tìm hiểu về thiết kế cơ sở dữ liệu. Mục tiêu Trình bày được mục đích của việc thiết kế cơ sở dữ liệu Mô tả được các bước để thiết kế cơ sở dữ liệu Thiết kế được cơ sở dữ liệu...

[CodeGym’s tutorial video] Bài 1.16: SQL – Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc

[CodeGym’s tutorial video] Bài 1.16: SQL – Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc

[CodeGym's tutorial video] Bài 1.16: SQL - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc Trong bài 1.16  này chúng ta sẽ tìm hiểu về SQL - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc. Mô tả Trình bày được SQL Tạo được cơ sở dữ liệu  Tạo được bảng trong cơ sở dữ liệu Truy vấn được dữ liệu đơn giản...

[CodeGym’s tutorial video] Bài 1.14:  Refactoring

[CodeGym’s tutorial video] Bài 1.14: Refactoring

[CodeGym's tutorial video] Bài 1.14: Refactoring Trong bài 1.14: Refactoring lần này chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm tái cấu trúc mã nguồn và các kỹ thuật tái cấu trúc mã nguồn thông dụng. Đây là các kỹ thuật rất quan trọng để có được mã nguồn tốt. Mục tiêu: Trình...

[CodeGym’s tutorial video] Bài 1.13:  Clean Code

[CodeGym’s tutorial video] Bài 1.13: Clean Code

[CodeGym's tutorial video] Bài 1.13: Clean Code Trong bài 1.13: Clean Code này chúng ta sẽ tìm hiểu về một khái niệm rất quan trọng đối với các lập trình viên đó là Clean Code. Clean Code là cách để các lập trình viên đảm bảo đảm bảo được mã nguồn có chất lượng tốt...

[CodeGym’s tutorial video] Bài 1.12:  LinkedList

[CodeGym’s tutorial video] Bài 1.12: LinkedList

[CodeGym's tutorial video] Bài 1.12: LinkedList Bài 1.12: LinkedList này chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc LinkedList là một đại diện tiêu biểu khác của cấu trúc dữ liệu danh sách. Mục tiêu: Trình bài được cấu trúc dữ liệu LinkedList Cài đặt được các thao tác thông...

[CodeGym’s Tutorial Video] Bài 1.11:  ArrayList

[CodeGym’s Tutorial Video] Bài 1.11: ArrayList

[CodeGym's Tutorial Video] Bài 1.11: ArrayList Bài 1.11: ArrayList này chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về cấu trúc dữ liệu ArrayList và cách triển khai cấu trúc dữ liệu ArrayList Mục tiêu: Trình bày được cơ chế lưu trữ ArrayList Triển khai được thao tác thêm phần tử vào...

[CodeGym’s Tutorial Video] Bài 1.9: Thiết kế hướng đối tượng

[CodeGym’s Tutorial Video] Bài 1.9: Thiết kế hướng đối tượng

[CodeGym's Tutorial Video] Bài 1.9: Thiết kế hướng đối tượng Bài 1.9: Thiết kế hướng đối tượng này chúng ta sẽ tìm hiểu về 1 số nguyên lý liên quan đến thiết kế hướng đối tượng   Mục tiêu: Trình bày được ý nghĩa của Cohesion Trình bày được ý nghĩa của Consistency...

[CodeGym’s Tutorial Video] Bài 1.8: Lớp trừu tượng và giao diện

[CodeGym’s Tutorial Video] Bài 1.8: Lớp trừu tượng và giao diện

[CodeGym's Tutorial Video] Bài 1.8: Lớp trừu tượng và giao diện Bài 1.8: Lớp trừu tượng và giao diện này chúng ta sẽ tìm hiểu 2 khái niệm quan trọng có ảnh hưởng rất lớn đến thiết kế hướng đối tượng trong Java là lớp trừu tượng (Abstract Class) và giao diện...

[CodeGym’s Tutorial Video] Bài 1.7: Ghi đè phương thức

[CodeGym’s Tutorial Video] Bài 1.7: Ghi đè phương thức

[CodeGym's Tutorial Video] Bài 1.7: Ghi đè phương thức Bài 1.7 này chúng ta sẽ tìm hiểu về Method Overriding Mục tiêu: Trình bày được cơ chế ghi đè phương thức (method overriding) Trình bày được phương thức toString() của lớp Object Trình bày được khái niệm đa hình...