Bài giảng lập trình

[CodeGym’s tutorial video] Bài 1.22: Câu lệnh JOIN

[CodeGym's tutorial video] Bài 1.22: Câu lệnh JOIN Trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu về câu lệnh JOIN. Đây là câu lệnh quan trọng và sử dung nhiều khi truy vấn dữ liệu từ các bảng có liên quan đến nhau. Mục tiêu Nhận biết được các loại câu lệnh JOIN Sử dụng được...

[CodeGym’s tutorial video] Bài 1.21: SQL Query (Câu lệnh truy vấn SQL)

[CodeGym's tutorial video] Bài 1.21: SQL Query (Câu lệnh truy vấn SQL) Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về câu lệnh truy vấn và các toán tử được sử dụng trong câu lệnh truy vấn SQL Mục tiêu: Sử dụng được câu lệnh WHERE Sử dụng được toán tử AND, OR, NOT Sử dụng được...

[CodeGym’s tutorial video] Bài 1.20: Các câu lệnh CRUD trong SQL

[CodeGym's tutorial video] Bài 1.20: Các câu lệnh CRUD trong SQL Trong bài 1.20 này chúng ta sẽ tìm hiểu các câu lệnh liên quan đến việc quản lý dữ liệu trong SQL. Các câu lệnh này là phần cơ bản để có thể xây dựng được các tính năng CRUD phổ biến trong các ứng dụng...
[CodeGym’s tutorial video] Bài 1.14:  Refactoring

[CodeGym’s tutorial video] Bài 1.14: Refactoring

[CodeGym's tutorial video] Bài 1.14: Refactoring Trong bài 1.14: Refactoring lần này chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm tái cấu trúc mã nguồn và các kỹ thuật tái cấu trúc mã nguồn thông dụng. Đây là các kỹ thuật rất quan trọng để có được mã nguồn tốt. Mục tiêu: Trình...

[CodeGym’s tutorial video] Bài 1.13:  Clean Code

[CodeGym’s tutorial video] Bài 1.13: Clean Code

[CodeGym's tutorial video] Bài 1.13: Clean Code Trong bài 1.13: Clean Code này chúng ta sẽ tìm hiểu về một khái niệm rất quan trọng đối với các lập trình viên đó là Clean Code. Clean Code là cách để các lập trình viên đảm bảo đảm bảo được mã nguồn có chất lượng tốt...

[CodeGym’s tutorial video] Bài 1.12:  LinkedList

[CodeGym’s tutorial video] Bài 1.12: LinkedList

[CodeGym's tutorial video] Bài 1.12: LinkedList Bài 1.12: LinkedList này chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc LinkedList là một đại diện tiêu biểu khác của cấu trúc dữ liệu danh sách. Mục tiêu: Trình bài được cấu trúc dữ liệu LinkedList Cài đặt được các thao tác thông...

[CodeGym’s Tutorial Video] Bài 1.11:  ArrayList

[CodeGym’s Tutorial Video] Bài 1.11: ArrayList

[CodeGym's Tutorial Video] Bài 1.11: ArrayList Bài 1.11: ArrayList này chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về cấu trúc dữ liệu ArrayList và cách triển khai cấu trúc dữ liệu ArrayList Mục tiêu: Trình bày được cơ chế lưu trữ ArrayList Triển khai được thao tác thêm phần tử vào...

[CodeGym’s Tutorial Video] Bài 1.9: Thiết kế hướng đối tượng

[CodeGym’s Tutorial Video] Bài 1.9: Thiết kế hướng đối tượng

[CodeGym's Tutorial Video] Bài 1.9: Thiết kế hướng đối tượng Bài 1.9: Thiết kế hướng đối tượng này chúng ta sẽ tìm hiểu về 1 số nguyên lý liên quan đến thiết kế hướng đối tượng   Mục tiêu: Trình bày được ý nghĩa của Cohesion Trình bày được ý nghĩa của Consistency...

[CodeGym’s Tutorial Video] Bài 1.8: Lớp trừu tượng và giao diện

[CodeGym’s Tutorial Video] Bài 1.8: Lớp trừu tượng và giao diện

[CodeGym's Tutorial Video] Bài 1.8: Lớp trừu tượng và giao diện Bài 1.8: Lớp trừu tượng và giao diện này chúng ta sẽ tìm hiểu 2 khái niệm quan trọng có ảnh hưởng rất lớn đến thiết kế hướng đối tượng trong Java là lớp trừu tượng (Abstract Class) và giao diện...

[CodeGym’s Tutorial Video] Bài 1.7: Ghi đè phương thức

[CodeGym’s Tutorial Video] Bài 1.7: Ghi đè phương thức

[CodeGym's Tutorial Video] Bài 1.7: Ghi đè phương thức Bài 1.7 này chúng ta sẽ tìm hiểu về Method Overriding Mục tiêu: Trình bày được cơ chế ghi đè phương thức (method overriding) Trình bày được phương thức toString() của lớp Object Trình bày được khái niệm đa hình...

[CodeGym’s Tutorial Video] Bài 1.6: Kế thừa

[CodeGym’s Tutorial Video] Bài 1.6: Kế thừa

[CodeGym's Tutorial Video] Bài 1.6: Kế thừa Bài 1.6: Kế thừa này chúng ta sẽ tìm hiểu về 1 trong 4 đặc trưng quan trọng của lập trình hướng đối tượng (OOP). Mục tiêu: Trình bày được cơ chế kế thừa Triển khai được cơ chế kế thừa giữa các lớp Biểu diễn được mối quan hệ...

[CodeGym’s Tutorial Video] Bài 1.5: Gói và phương thức Static

[CodeGym’s Tutorial Video] Bài 1.5: Gói và phương thức Static

[CodeGym's Tutorial Video] Bài 1.5: Gói và phương thức Static Video này chúng ta sẽ tìm hiểu về Package và từ khóa Static Mục tiêu: Trình bày được khái niệm Package Định nghĩa được các Package Sử dụng được các lớp trong Package khác Trình bày được từ khóa Static Sử...

[Tutorial Video] Bài 1.4: Lớp và đối tượng trong Java

[Tutorial Video] Bài 1.4: Lớp và đối tượng trong Java

[Tutorial Video] Bài 1.4: Lớp và đối tượng trong Java Video này chúng ta sẽ tìm hiểu về lớp và đối tượng trong Java. Mục tiêu: Tìm hiểu về cú pháp khai báo lớp và khởi tạo đối tượng Truy xuất đến các thành phần của đối tượng trong Java Đăng ký nhận bộ tài liệu học...

[Tutorial Video] Bài 1.3: Mảng trong Java

[Tutorial Video] Bài 1.3: Mảng trong Java

[Tutorial Video] Bài 1.3 Mảng trong Java Video này chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp khai báo và sử dụng mảng trong Java Mục tiêu: Khai báo được mảng trong Java Truy xuất được các phần tử của mảng trong Java Duyệt mảng bằng vòng lặp Đăng ký nhận bộ tài liệu học Java tại...

[Tutorial Video] Bài 1.1: Java Basic Syntax

[Tutorial Video] Bài 1.1: Java Basic Syntax

  [Tutorial Video] Bài 1.1: Cú pháp java căn bản Mục tiêu Trình bày các kiểu dữ liệu  Khai báo và sử dụng được biến  Sử dụng được các toán tử  Sử dụng được câu lệnh if-else  Sử dụng được câu lệnh switch-case...

[Tutorial Video] Bài 1.2: Java Loops

[Tutorial Video] Bài 1.2: Java Loops

  [Tutorial Video] Bài 1.2: Vòng lặp trong Java Mục tiêu Sử dụng được câu lệnh for Sử dụng được câu lệnh foreach Sử dụng được câu lệnh while Sử dụng được câu lệnh do-while Sử dụng được câu lệnh break Sử dụng được câu lệnh continue Đăng ký nhận bộ tài liệu học...