Luyện tập sử dụng toán tử và biểu thức.

Mô tả- Sử dụng toán tử

Viết một ứng dụng để tính diện tích của hình chữ nhật dựa vào chiều rộng và chiều cao được nhập vào.

Để hoàn thành bài thực hành, bạn cần:

  • Đưa mã nguồn lên GitHub
  • Dán link của repository lên phần nộp bài trên CodeGymX

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo dự án mới và một file HTML

Bước 2: Tạo file javascript mới và nhúng vào file HTML ở bước 1

Bước 3: Khai báo các biến để nhận giá trị chiều cao và chiều rộng từ người dùng.

let inputWidth;
let inputHeight;

Bước 4: Sử dụng hàm prompt để lấy dữ liệu nhập vào từ người dùng

inputWidth = prompt("Enter the width")
inputHeight = prompt("Enter the height")

Bước 5: Sử dụng hàm parseInt() để chuyển kiểu dữ liệu từ chuỗi sang số nguyên.

let width = parseInt(inputWidth);
let height = parseInt(inputHeight);

Bước 6: Tính diện tích của hình chữ nhật và hiển thị ra màn hình

let area = width * height;
document.write("The area is: " + area);

Kết quả:

Enter width: 
10
Enter height: 
20
The area is: 200.0

Trên đây CodeGym đã cùng với bạn luyện tập sử dụng toán tử và biểu thức. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!

Xem thêm: PHP trên 2 trang giấy- tài liệu miễn phí từ CodeGym