Trang chủ » Blog » Các câu lệnh cơ bản trong C# cho người mới bắt đầu

Các câu lệnh cơ bản trong C# cho người mới bắt đầu

bởi CodeGym | 26/12/2023 15:36 | Blog

Trong bài viết này, CodeGym sẽ cung cấp đến bạn các câu lệnh cơ bản trong C# cho người mới bắt đầu: cú pháp lệnh, cách sử dụng và một số ví dụ.

Câu lệnh là gì?

Các hành động của một chương trình được thể hiện bằng cách sử dụng các câu lệnh (statements). Một khối lệnh cho phép nhiều câu lệnh được viết trong ngữ cảnh nơi một câu lệnh được phép.

 • Một khối lệnh bao gồm một danh sách các câu lệnh được viết giữa các dấu phân cách { và }.
 • Các câu lệnh khai báo được sử dụng để khai báo các biến cục bộ và hằng.
 • Các biểu thức được sử dụng để đánh giá các biểu thức.
 • Các biểu thức có thể được sử dụng như các câu lệnh bao gồm các yêu cầu phương thức, phân bổ đối tượng bằng cách sử dụng toán tử new, các phép gán sử dụng = và các toán tử gán, các hoạt động tăng và giảm sử dụng toán tử ++ và — và await biểu thức.

Khi nào sử dụng các câu lệnh?

 • Các câu lệnh lựa chọn được sử dụng để chọn một trong số các câu lệnh có thể thực hiện dựa trên giá trị của một số biểu thức. Nhóm này chứa các câu lệnh ifswitch.
 • Các câu lệnh lặp được sử dụng để thực hiện lặp lại một câu lệnh. Nhóm này chứa các câu lệnh while, do, for foreach.
 • Câu lệnh nhảy được sử dụng để chuyển điều khiển. Nhóm này chứa các câu lệnh break, continue, goto, throw, return yield.
 • Câu lệnh try … Catch được sử dụng để bắt các ngoại lệ xảy ra trong quá trình thực thi một khối lênh và câu lệnh try … finally  được sử dụng để xác định mã trong khối finally luôn được thực thi, cho dù có xảy ra ngoại lệ hay không.
 • Câu lệnh checkedunchecked dùng để kiểm tra một biến kiểu integer có giá trị vượt ra ngoài giới hạn cho phép không.
 • Câu lệnh look được sử dụng trong threading, giới hạn số lượng theading có thể thực hiện một số hoạt động hoặc thực thi một phần mã tại một thời điểm.
 • Câu lệnh using được sử dụng để có được một tài nguyên, thực thi một câu lệnh và sau đó loại bỏ tài nguyên đó.

Các câu lệnh cơ bản trong C# cho người mới bắt đầu – Ví dụ minh họa

Sau đây liệt kê các loại câu lệnh có thể được sử dụng và cung cấp một ví dụ cho mỗi câu lệnh:

Khai báo biến cục bộ

static void Declarations(string[] args)
{
  int a;
  int b = 2, c = 3;
  a = 1;
  Console.WriteLine(a + b + c);
}

Khai báo hằng cục bộ (các hằng số nên được VIẾT HOA toàn bộ để phân biệt với biến số)

static void ConstantDeclarations(string[] args)
{
  const float PI = 3.1415927f;
  const int R = 25;
  Console.WriteLine(PI * R * R);
}

Câu lệnh hiển thị

static void Expressions(string[] args)
{
  int i;
  i = 123;        // Expression statement
  Console.WriteLine(i);  // Expression statement
  i++;          // Expression statement
  Console.WriteLine(i);  // Expression statement
}

Câu lệnh if

static void IfStatement(string[] args)
{
  if (args.Length == 0)
  {
    Console.WriteLine("No arguments");
  }
  else
  {
    Console.WriteLine("One or more arguments");
  }
}

Câu lệnh switch 

static void SwitchStatement(string[] args)
{
  int n = args.Length;
  switch (n)
  {
    case 0:
      Console.WriteLine("No arguments");
      break;
    case 1:
      Console.WriteLine("One argument");
      break;
    default:
      Console.WriteLine($"{n} arguments");
      break;
  }
}

Câu lệnh while

static void WhileStatement(string[] args)
{
  int i = 0;
  while (i < args.Length)
  {
    Console.WriteLine(args[i]);
    i++;
  }
}

Câu lệnh do

static void DoStatement(string[] args)
{
  string s;
  do
  {
    s = Console.ReadLine();
    Console.WriteLine(s);
  } while (!string.IsNullOrEmpty(s));
}

Câu lệnh for

static void ForStatement(string[] args)
{
  for (int i = 0; i < args.Length; i++)
  {
    Console.WriteLine(args[i]);
  }
}

Câu lệnh foreach

static void ForEachStatement(string[] args)
{
  foreach (string s in args)
  {
    Console.WriteLine(s);
  }
}

Câu lệnh break

static void BreakStatement(string[] args)
{
  while (true)
  {
    string s = Console.ReadLine();
    if (string.IsNullOrEmpty(s))
      break;
    Console.WriteLine(s);
  }
}

Câu lệnh continue

static void ContinueStatement(string[] args)
{
  for (int i = 0; i < args.Length; i++)
  {
    if (args[i].StartsWith("/"))
      continue;
    Console.WriteLine(args[i]);
  }
}

Câu lệnh goto

static void GoToStatement(string[] args)
{
  int i = 0;
  goto check;
loop:
  Console.WriteLine(args[i++]);
check:
  if (i < args.Length)
    goto loop;
}

Câu lệnh return

static int Add(int a, int b)
{
  return a + b;
}
static void ReturnStatement(string[] args)
{
  Console.WriteLine(Add(1, 2));
  return;
}

Câu lệnh yield 

static System.Collections.Generic.IEnumerable Range(int start, int end)
{
  for (int i = start; i < end; i++)
  {
    yield return i;
  }
  yield break;
}
static void YieldStatement(string[] args)
{
  foreach (int i in Range(-10, 10))
  {
    Console.WriteLine(i);
  }
}

Câu lệnh trythrow

static double Divide(double x, double y)
{
  if (y == 0)
    throw new DivideByZeroException();
  return x / y;
}
static void TryCatch(string[] args)
{
  try
  {
    if (args.Length != 2)
    {
      throw new InvalidOperationException("Two numbers required");
    }
    double x = double.Parse(args[0]);
    double y = double.Parse(args[1]);
    Console.WriteLine(Divide(x, y));
  }
  catch (InvalidOperationException e)
  {
    Console.WriteLine(e.Message);
  }
  finally
  {
    Console.WriteLine("Good bye!");
  }
}

Câu lệnh checked  và unchecked

static void CheckedUnchecked(string[] args)
{
  int x = int.MaxValue;
  unchecked
  {
    Console.WriteLine(x + 1); // Overflow
  }
  checked
  {
    Console.WriteLine(x + 1); // Exception
  }
}

Câu lệnh lock

class Account
{
  decimal balance;
  private readonly object sync = new object();
  public void Withdraw(decimal amount)
  {
    lock (sync)
    {
      if (amount > balance)
      {
        throw new Exception("Insufficient funds");
      }
      balance -= amount;
    }
  }
}

 Câu lệnh using

static void UsingStatement(string[] args)
{
  using (TextWriter w = File.CreateText("test.txt"))
  {
    Console.WriteLine("Line one");
    Console.WriteLine("Line two");
    Console.WriteLine("Line three");
  }
}

TÌM HIỂU VỀ KHÓA HỌC .NET TẠI CODEGYM – TRỞ THÀNH LẬP TRÌNH VIÊN CHUYÊN NGHIỆP TRONG VÒNG 6 THÁNG

Download - Giáo trình thuật toán

5 + 1 =

Tags:

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BẠN MUỐN HỌC LẬP TRÌNH?

GỌI NGAY

098 953 44 58

Đăng ký tư vấn lộ trình học lập trình

Đăng ký tư vấn, định hướng lộ trình học và giải đáp các thắc mắc về ngành nghề – Miễn phí – Online.

5 + 10 =

TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM
TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM