Mô hình MVC là gì?

Mô hình MVC là viết tắt của Model – View – Controller. Mẫu này được sử dụng để phân tách mối quan tâm của ứng dụng.

  • Model – Model đại diện cho một đối tượng hoặc dữ liệu. Nó cũng có thể có logic để cập nhật Controller nếu dữ liệu của nó thay đổi.
  • View – View thể hiện trực quan hóa dữ liệu của Model.
  • Controller – Controller hoạt động trên cả Model và View. Nó kiểm soát luồng dữ liệu vào đối tượng Model và cập nhật View mỗi khi dữ liệu thay đổi. Nó giữ cho View và Model riêng biệt.

Triển khai

Chúng ta sẽ tạo một đối tượng Student hoạt động như một Model.

StudentView sẽ là một lớp View có thể in chi tiết sinh viên trên Controller và StudentController là lớp điều khiển chịu trách nhiệm lưu trữ dữ liệu trong đối tượng Student và cập nhật View StudentView.

Mô hình MVC

Bước 1: Tạo Model Student.java

Bước 2: Tạo View StudentView.java

Bước 3: Tạo Controller StudentController.java

Bước 4: MVCPatternDemo.java

Bước 5: Kiểm tra kết quả

Author: Mai Công Sơn

Đăng ký nhận bộ tài liệu học Java trên 2 trang giấy tại đây

Xem thêm: Java Coding Bootcamp là gì? Tổng quan về Java Coding Bootcamp


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.