[CodeGym’s tutorial video] Bài 1.21: SQL Query (Câu lệnh truy vấn SQL)

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về câu lệnh truy vấn và các toán tử được sử dụng trong câu lệnh truy vấn SQL

Mục tiêu:

  • Sử dụng được câu lệnh WHERE
  • Sử dụng được toán tử AND, OR, NOT
  • Sử dụng được các hàm tập hợp
  • Sử dụng được câu lệnh ORDER BY, GROUP BY HAVING
[Java tutorial] Bài 1.21: SQL Query (Câu lệnh truy vấn SQL)

Đăng ký nhận bộ tài liệu học Java tại đây

Xem thêm: Java Coding Bootcamp là gì? Tổng quan về Java Coding Bootcamp