• Bài viết này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách CRUD trong Angular với 2 bảng trở lên
 • Đầu tiên khởi tạo dự án Angular
 • Tạo interface Product như sau:

CRUD trong Angular

 • Category:

CRUD trong Angular

 • Tạo file ProductService

CRUD trong Angular

 • Chúng ta tạo lần lượt các component CreateProduct, UpdateProduct, ListProduct, DeleteProduct
 • create-product.component.ts
import {Component, OnInit} from ‘@angular/core’;
import {FormControl, FormGroup} from ‘@angular/forms’;
import {Product} from ‘../../model/product’;
import {ProductService} from ‘../../service/product.service’;
import {Category} from ‘../../model/category’;
import {CategoryService} from ‘../../service/category.service’;

@Component({
 selector: ‘app-create-product’,
 templateUrl: ‘./create-product.component.html’,
 styleUrls: [‘./create-product.component.css’]
})
export class CreateProductComponent implements OnInit {
 productForm: FormGroup = new FormGroup({
  name: new FormControl(”),
  category: new FormControl(”)
 });
 categoryList: Category[] = [];

 constructor(private productService: ProductService,
       private categoryService: CategoryService) {
 }

 ngOnInit() {
  this.getCategories();
 }

 addProduct() {
  const product: Product = {
   name: this.productForm.value.name,
   category: {
    id: this.productForm.value.category
   }
  };
  this.productService.createProduct(product).subscribe(() => {
   alert(‘success’);
   this.productForm.reset();
  }, () => {
  });
 }

 getCategories() {
  this.categoryService.listCategory().subscribe((result) => {
   this.categoryList = result;
  });
 }
}
 • create-product.component.html
<div class=”text-center”>
 <h2>Tạo mới sản phẩm</h2>
</div>
<form [formGroup]=”productForm” (ngSubmit)=”addProduct()”>
 <label class=”col”>
  Tên sản phẩm:
  <input type=”text” formControlName=”name” class=”form-control”>
 </label>
 <label class=”col”>
  <label for=”category”>Danh mục:</label>
  <select class=”custom-select custom-select-sm” id=”category” formControlName=”category”>
   <option *ngFor=”let category of categoryList” [value]=”category.id”>{{category.name}}</option>
  </select>
 </label>
 <div class=”col”>
  <button class=”btn btn-info” type=”submit”>Tạo mới</button>
 </div>
</form>
 • Và đây là giao diện và kết quả sau khi tạo mới

 • Sau đó chúng ta vào trong db để kiểm tra

 

Author: Nguyễn Minh Quân

Đăng ký nhận bộ tài liệu kỹ năng dành cho lập trình viên (video hướng dẫn + slide) tại đây

Tìm hiểu thêm về mô hình Coding Bootcamp tại đây