Mục tiêu

Luyện tập sử dụng mảng, form, câu lệnh điều kiện và vòng lặp để tạo ứng dụng Từ điển đơn giản.

Mô tả bài toán- Ứng dụng Từ điển đơn giản

Xây dựng một trang web để tra cứu từ Anh – Việt (với các từ – nghĩa của từ cho sẵn trong một mảng). Tạo trang index.php chứa một form tra cứu từ. Nếu tìm thấy từ thì hiển thị nghĩa bằng tiếng việt. Nếu không tìm thấy thì hiển thị thông báo không tìm thấy.

Các bước thực hiện

Bước 1: Tạo file index.php, sử dụng mã html để tạo form tra cứu từ Anh – Việt như hình.

ứng dụng từ điển đơn giản

Mã HTML có thể như sau:

Bước 2: Quy định thuộc tính method của thẻ form là POST.

Bước 3: Xử lý tìm từ.

– Tạo mảng chứa danh sách các từ có sẵn:

Trong mảng này: array là hàm để tạo mảng. Với hello, how, book, computer là các key; xin chào, thế nào, quyển vở, máy tính là các giá trị ứng với từng key.

Ký hiệu => được sử dụng để xác định key ứng với từng value. Mỗi một cặp key, value được phân cách nhau bởi dấu phẩy.

Lưu ý: Trong trường hợp của bài tập này, danh sách các từ được định nghĩa sẵn với rất ít từ. Trong thực tế, danh sách từ này rất nhiều và thường được lưu trữ vào trong các Cơ sở dữ liệu lớn.

– Kiểm tra nếu $_SERVER[“REQUEST_METHOD”] là POST thì:

 • Lấy giá trị từ nhập vào từ form: $searchword = $_POST[“search”];
 • Tạo biến $flag gán mặc định bằng 0, tức là không tìm thấy từ.
 • Duyệt toàn bộ từ trong mảng.
  • Kiểm tra nếu từ nhập trùng với từ có trong danh sách tạo sẵn. Nếu có từ hiển thị từ đó và nghĩa của từ vừa tìm được.
  • Gán biến $flag = 1 (từ đã tìm thấy).
 • Sau khi kết thúc lặp. Kiểm tra nếu $flag == 0 thì hiển thị “Không tìm thấy từ cần tra”.

Đoạn mã xử lý tìm từ:

Trong vòng lặp foreach($dictionary as $word => $description):

 • foreach, as là các từ khóa tạo thành cú pháp duyệt mảng.
 • $dictionary là tên mảng chứa bộ từ và nghĩa của từ.
 • $word là key để duyệt từng phần tử trong mảng.
 • $description là value của từng key trong mảng.

Bước 4: Chạy chương trình

– Nhập một từ có trong danh sách và quan sát kết quả

– Nhập một từ bất kỳ không có trong danh sách và quan sát kết quả

– Thay POST bằng GET chạy lại chương trình và so sánh kết quả.

Trong bài tập trên, bạn đã luyện tập:

 • Xử lý form, phương thức POST/GET trong PHP
 • Sử dụng câu lệnh điều kiện if
 • Tạo mảng chứa 2 phần từ key (từ), value (nghĩa của từ)
 • Duyệt mảng với vòng lặp foreach

Demo: http://demo.codegym.vn/lamp/2/dictionary

Mã nguồn mẫu: https://github.com/codegym-vn/simple-dictionary

Trên đây CodeGym đã cùng với bạn luyện tập sử dụng mảng, form, câu lệnh điều kiện và vòng lặp. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.