[CodeGym’s Tutorial Video] Bài 1.6: Kế thừa

Bài 1.6: Kế thừa này chúng ta sẽ tìm hiểu về 1 trong 4 đặc trưng quan trọng của lập trình hướng đối tượng (OOP).

Mục tiêu:

  • Trình bày được cơ chế kế thừa
  • Triển khai được cơ chế kế thừa giữa các lớp
  • Biểu diễn được mối quan hệ kế thừa bằng các ký hiệu
  • Trình bày được cơ chế ép kiểu (casting)
  • Trình bày được ý nghĩa của từ khóa final
[Java tutorial] Bài 1.6: Kế thừa

 

Đăng ký nhận bộ tài liệu học Java tại đây

Xem thêm: Java Coding Bootcamp là gì? Tổng quan về Java Coding Bootcamp