[Tutorial Video] Bài 1.4: Lớp và đối tượng trong Java

Video này chúng ta sẽ tìm hiểu về lớp và đối tượng trong Java.

Mục tiêu:

  • Tìm hiểu về cú pháp khai báo lớp và khởi tạo đối tượng
  • Truy xuất đến các thành phần của đối tượng trong Java
[Java tutorial] Bài 1.4 Lớp và đối tượng trong Java | CodeGym

Đăng ký nhận bộ tài liệu học Java tại đây

Xem thêm: Java Coding Bootcamp là gì? Tổng quan về Java Coding Bootcamp