[Tutorial Video] Bài 1.3 Mảng trong Java

Video này chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp khai báo và sử dụng mảng trong Java

Mục tiêu:

  • Khai báo được mảng trong Java
  • Truy xuất được các phần tử của mảng trong Java
  • Duyệt mảng bằng vòng lặp
[Java tutorial] Bài 1.3: Mảng trong Java | CodeGym

Đăng ký nhận bộ tài liệu học Java tại đây

Xem thêm: Java Coding Bootcamp là gì? Tổng quan về Java Coding Bootcamp