Sử dụng vòng lặp for – xem video tại: https://drive.google.com/file/d/1dS9BbkouxySU-9Uwy5NpgVObSQ4dcamb/view

Mục tiêu

Luyện tập sử dụng vòng lặp for.

Mô tả- sử dụng vòng lặp for

Để hoàn thành bài thực hành, bạn cần:

  • Đưa mã nguồn lên GitHub
  • Dán link của repository lên phần nộp bài trên CodeGymX

Bài 1: Viết chương trình hiển thị chuỗi “The number is N” 5 lần sử dụng vòng lặp for. Với N sẽ hiển thị từ 0 đến 5.

Hướng dẫn

Bước 1: Phân tích 3 phần trong vòng lặp for

Khởi tạo: i = 0

Điều kiện: i < 5

Lệnh lặp lại: i = i + 1

Bước 2: Viết mã vòng lặp for

Lưu ý: i có thể được khởi tạo tại thời điểm khai báo, hoặc trong phần thân của vòng lặp.

Bước 3: Toàn bộ đoạn mã lệnh

Bước 4: Thực thi chương trình, quan sát kết quả.

=====================

Bài 2: Viết chương trình nhập vào một số bất kỳ lớn hơn 0. Tính tổng các phần tử từ 1 đến số vừa nhập vào.

Hướng dẫn

Bước 1: Khai báo biến để lưu số vừa nhập vào

Bước 2: Khai báo biến total và khởi tạo cho total giá trị ban đầu là 0, biến total dùng để lưu tổng.

Bước 3: Xây dựng các phần của vòng lặp for

Khởi tạo: i = 1

Điều kiện: i <= num

Lệnh lặp lại: i = i + 1

Bước 4: Viết mã vòng lặp for

Bước 5: Viết mã thực hiện tính tổng

Bước 6: Hiển thị kết quả

Bước 7: Thực thi chương trình, quan sát kết quả.

Trên đây CodeGym đã cùng với bạn luyện tập sử dụng vòng lặp for. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!

Xem thêm: P1 – Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt Flutter cho Windows


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.