[Thực hành] Luyện tập với toán tử ba ngôi

Apr 13, 2020 | Bài thực hành, Blog | 0 comments

Luyện tập với toán tử ba ngôi- xem video tại: https://drive.google.com/file/d/1ASEsz-IY0VtIZ24qkLKpS6yCIXtlLOHv/view

Mục tiêu

Luyện tập sử dụng cấu trúc điều kiện với toán tử ? :

Mô tả- Luyện tập với toán tử ba ngôi

Để hoàn thành bài thực hành, bạn cần:

 • Đưa mã nguồn lên GitHub
 • Dán link của repository lên phần nộp bài trên CodeGymX

Bài 1: Viết chương trình nhập vào giá trị cho a và b. Tính tổng a và b, nếu tổng nhỏ hơn 4, hiển thị chuỗi Below, ngược lại hiển thị Over. Lưu ý sử dụng toán tử ? :

if ((a + b) < 4) {
  result = 'Below';
} else {
  result = 'Over';
}

Hướng dẫn- luyện tập với toán tử ba ngôi

Bài 1: Viết chương trình nhập vào giá trị cho a và b. Tính tổng a và b, nếu tổng nhỏ hơn 4, hiển thị chuỗi Below, ngược lại hiển thị Over. Lưu ý sử dụng toán tử ?

Bước 1: Tạo file add.html

Bước 2: Thêm thẻ <script> thực hiện viết các mã JavaScript

<!DOCTYPE html>
<html>

<body>
  <script>
  //code vào đây
  </script>
</body>

</html>

Bước 3: Khai báo biến a, b nhập vào giá trị cho a, b từ hộp thoại

let a = prompt("a: ");
let b = prompt("b: ");

Bước 4: Khai báo biến result lưu kết quả

result = (a + b < 4) ? 'Below' : 'Over';

Bước 5: Thực thi chương trình. Quan sát kết quả.

========================

Bài 2: Viết chương trình nhập vào giá trị cho chuỗi message.

 • Nếu giá trị nhập vào là Employee thì hiển thị chuỗi Hello.

 • Còn lại nếu giá trị nhập vào là Director thì hiển thị chuỗi Greetings
 • Còn lại nếu giá trị nhập vào chuỗi rỗng thì hiển thị No login
 • Còn lại hiển thị chuỗi rỗng

Sử dụng toán tử ? : để viết chương trình với cấu trúc điều kiện như sau:

let message;

if (login == 'Employee') {
  message = 'Hello';
} else if (login == 'Director') {
  message = 'Greetings';
} else if (login == '') {
  message = 'No login';
} else {
  message = '';
}

Hướng dẫn- luyện tập với toán tử ba ngôi

Bước 1: Tạo file employee.html

Bước 2: Thêm thẻ <script> thực hiện viết các mã JavaScript

<!DOCTYPE html>
<html>

<body>
  <script>
  //code vào đây
  </script>
</body>

</html>

Bước 3: Khai báo biến message

let message = (login == 'Employee') ?
  'Hello' :
  (login == 'Director') ?
   'Greetings' :
   (login == '') ?
    'No login' :
    '';

Bước 4: Hiển thị thông báo

alert(message)

Bước 5: Thực thi chương trình. Quan sát kết quả.

Trên đây CodeGym đã cùng với bạn luyện tập sử dụng cấu trúc điều kiện với toán tử ba ngôi. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!

Xem thêm: [Học nghề] Thực hành, Thực hành, Thực hành

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BẠN MUỐN HỌC LẬP TRÌNH?

GỌI NGAY 

098 953 44 58

Nhận tư vấn, định hướng 1-1

Điền và gửi thông tin cá nhân để được tư vấn miễn phí về các chương trình học.

5 + 14 =