Giới thiệu kata :

Game Of Life là một bài toán rất thú vị của Conway, một nhà Toán học người Anh. Bài toán của ông đơn giản nhưng khi triển khai nó bạn sẽ được những kết quả thật tuyệt vời như cuộc sống đang diễn ra xung quanh ta vậy.

Mô tả bài toán :

Giả thiết thế giới chúng ta đang sống là một không gian n chiều (để đơn giản ta dùng không gian hai chiều). Ví dụ:

Game of life không gian đa chiều

Mỗi sự sống trong thế giới này là một ô (cell) nhỏ bé và chịu những quy tắc sống còn như sau:

  • Ô đang SỐNG mà xung quanh nó (kề sát) có ít hơn 2 ô hàng xóm sống thì sẽ CHẾT (Ô màu vàng)

Game of life hai ô đang sống

  • Ô đang SỐNG mà xung quanh nó có nhiều hơn 3 ô hàng xóm sống thì sẽ CHẾT. (Ô màu vàng)

Game of life ba ô đang sống

  • Ô đang SỐNG mà xung quanh có 2 hoặc 3 ô hàng xóm sống thì tiếp tục SỐNG. (Ô màu vàng)

Game of life 2 hoăc 3 ô đang sống

  • Ô đang CHẾT mà xung quanh có đúng 3 ô hàng xóm sống thì sẽ SỐNG lại. (Ô màu vàng)

Game of life 3 ô đang sống

Bài toán này thú vị khi khởi tạo (gieo mầm) sự sống cho thế giới này. Tức là bạn đóng vai Chúa, đặt các “hạt giống” sự sống vào thế giới này và rồi … quy luật “sinh tồn” sẽ quyết định.

Bạn có thể xem một số mẫu đơn giản và phức tạp sau đây để thấy Game Of Life thú vị thế nào:

Mẫu 1: Hạt mầm sự sống (các ô màu xanh) được gieo như sau…

Game of life hạt mầm sự sống

Và rồi… https://youtu.be/bJ_Hhh5gV4w

Mẫu 2: Hạt mầm sự sống được gieo như sau…

Game of life hạt mầm sự sống được gieo

Và rồi… https://youtu.be/nlzATno5ek8

Mẫu 3: Hạt mầm sự sống (ô màu xanh và ô màu cam) được gieo như sau…

Game of life hạt mầm sự sống được gieo theo ô màu cam

Và rồi… https://youtu.be/OlIuo4If18Y

Mẫu 4: Hạt mầm sự sống (ô màu xanh và ô màu cam) được gieo như sau…

Game of life hạt mầm sự sống được gieo

Và rồi… https://youtu.be/mhswQu_VLQk

 Nguồn Kata: http://codingdojo.org/kata/GameOfLife/