GitHub đã phát triển công cụ Copilot, dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn của OpenAI giúp lập trình viên hoàn thành công việc nhanh, hiểu quả hơn.