Thanh toán thất bại

 

Đơn thanh toán cho khóa học chưa được xử lý thành công.

Vui lòng kiểm tra lại các thông tin như: số dư tài khoản, hạn mức thanh toán,… để đảm bảo việc thanh toán thành công.